ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านจันทร์แสง ม.6 บ้านสันมะนะ   [ 24 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

 จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ้านจันทร์แสง ม.6 บ้านสันมะนะ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็มเพาเวอร์แอนด์ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 94,000.00 บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

  ย้อนกลับ