ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ร.10)   [ 21 พฤษภาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.10) จำนวน 1 ซุ้ม


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญสื่อทองธุรกิจ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

  ย้อนกลับ