ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิดซ.9(หลังศูนย์ฯ)ม.11บ้านสันมหาพน   [ 26 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.9(หลังศูนย์ฯ)ม.11 บ้านสันมหาพน


-เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.9(หลังศูนย์ฯ)ม.11 บ้านสันมหาพน


>ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 536,421.39 บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

    
ย้อนกลับ