ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางซ.รร.อรพินโครงการทรัพย์มาลี 1 2 3 ม.10   [ 26 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง ซ.รร.อรพิน โครงการทรัพย์มาลี 1 2 3 ม.10 บ้านริมกวง


-เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง ซ.รร.อรพิน โครงการทรัพย์มาลี 1 2 3 ม.10 บ้านริมกวง


>ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 559,042.92 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)

    
ย้อนกลับ