ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.9 (ต่อเนื่อง) บ้านใหม่สันมะนะ ม.8   [ 24 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.9(ต่อเนื่อง)บ้านใหม่สันมะนะ ม.8


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็มเพาเวอร์แอนด์ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 82,000.00 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

  ย้อนกลับ