ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคสล.ณ ที่สาธารณประโยชน์สุสานบ้านพันตาเกิน ม.5 บ้านพันตาเกิน   [ 24 มิถุนายน 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

จ้างก่อสร้างลาน คสล. ณ ที่สาธารณประโยชน์สุสานบ้านพันตาเกิน ม.5 บ้านพันตาเกิน


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็มเพาเวอร์แอนด์ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 89,000.00 บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

  ย้อนกลับ