ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง   [ 11 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง(โดยการติดตั้งระบบเสียงไร้สายภายในพื้นที่ตำบลต้นธง)

  ย้อนกลับ