ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำปละพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ตำบลต้นธง   [ 15 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำปละพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ตำบลต้นธง


-เอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการจัดทำปละพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ตำบลต้นธง

    
ย้อนกลับ