ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.1 บ้านสันมหาพน ม.11   [ 01 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.1 บ้านสันมหาพน ม.11 ตำบลต้นธง


ประกวดราคาครั้งนี่เป็นเงินทั้งสิ้น 531,121.99 บาท

  ย้อนกลับ