ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ซ.ทุ่งเศรษฐี ม.7บ้านจักรคำภิมุขและโครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้าวัดถึงป   [ 08 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.ทุ่งเศรษฐี ม.7 บ้านจักรคำภิมุข และโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดถึงป่าช้า (ซ.17/1เรื่มจากบ้านนายไฉย)ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ


-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.ทุ่งเศรษฐี ม.7 บ้านจักรคำภิมุข และโครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าวัดถึงป่าช้า (ซ.17/1เรื่มจากบ้านนายไฉย)ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ

    
ย้อนกลับ