ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ร่างประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.2/1 เชื่อม ซ.1(ซอยบ้านสวนต่อจากเดิม) บ้านพันตาเกิน ม.5   [ 08 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

-ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.2/1 เชื่อม ซ.1(ซอยบ้านสวนต่อจากเดิม) บ้านพันตาเกิน ม.5 และ


-เอกสารประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.2/1 เชื่อม ซ.1(ซอยบ้านสวนต่อจากเดิม) บ้านพันตาเกิน ม.5

    
ย้อนกลับ