ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2562 โครงการงานป้องกันตลิ่งพังสายป่าช้า ม.8   [ 04 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งปม. 2562 โครงการงานป้องกันตลิ่งพังสายป่าช้า วัดล้องกู่ไทยเลียบลำเหมืองไม้แดง ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ


งบประมาณโครงการ 492,000.00 บาท

  ย้อนกลับ