ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ    [ 26 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ปิงปองโฟกัส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 23,000.00 บาท
  ย้อนกลับ