ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.4-2(หน้าบ้านป้าอำภา)เชื่อมซอย 4-1 ม.9   [ 01 พฤศจิกายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.4-2(หน้าบ้านป้าอำภา)เชื่อมซอย 4-1 ม.9 บ้านปากล้อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สินธุยาก่อสร้าง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
  ย้อนกลับ