ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาผิด ซ.8(หลังศูนย์)ต่อเนื่อง ม.11   [ 30 ตุลาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาผิด ซ.8(หลังศูนย์)ต่อเนื่อง ม.11 บ้านสันมหาพน
ผู้ได้นับการคัดเลือก ได้แก่ บัญชาฝ้าเพดาน โดยนายบัญชา ศรีเรือง โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 579,5000.00 บาท
  ย้อนกลับ