ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเชิงตะกอนและที่อาบน้ำศพ สุสานบ้านใหม่สันมะนะ ม.8   [ 25 ตุลาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร จ้างก่อสร้างเชิงตะกอนและที่อาบน้ำศพ สุสานบ้านใหม่สันมะนะ ม.8 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน เชิงตะกอนกว้าง 4.40 เมตร ยาว 5.80 เมตร ที่อาบน้ำศพกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.รอยไทย การก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 96,000.00 บาท(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  ย้อนกลับ