ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้า(ต่อจากโครงการเดิม)บ้านจักรคำภิมุข ม.7   [ 28 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 245.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 857.50 ตารางเมตร บริเวณเลียบลำเหมืองเจ้า(ต่อจากโครงการเดิม)บ้านจักรคำภิมุข ม.7 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ทรัพย์ธนพงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 490,000.00บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
  ย้อนกลับ