ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านริมกวง ม.10    [ 13 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10 บ้านริมกวง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 
เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดจ้าง หจก.บ้านทาก่อสร้าง ทำการก่อสร้าง
  ย้อนกลับ