ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซ.8 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.2    [ 13 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซ.8 (ต่อจากโครงการเดิม) ม.2 บ้านสันต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมปรับดินหลังท่อและก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 4 บ่อ 
เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังตาลก่อสร้าง ทำการก่อสร้าง
  ย้อนกลับ