ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการประปา ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ   [ 28 มิถุนายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ม.8 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


  ย้อนกลับ