ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 ชื่อเอกสาร : จ้างเหมาจัดทำรถขบวนพร้อมจัดรูปขบวนแห่   [ 23 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร สำนักปลัด  เทศบาลตำบลต้นธง  มีความประสงค์จ้างเหมาจัดทำรถประดับตกแต่งลำไยพร้อมขบวนแห่ตามดครงการ "งานมหกรรมลำไย  เกษตรปลอดภัย  ของดีลำพูน  ปี 2561"  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดรถประดับตกแต่งลำไยพร้อมขบวนแห่เข้าร่วม  งานมหกรรมลำไย  เกษตรปลอดภัย  ของดีลำพูน  ปี  2561 ดังตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ตามแบบปปช. 07
  ย้อนกลับ