ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : จ้างเหมาจัดทำรถขบวนพร้อมจัดรูปขบวนแห่   [ 23 สิงหาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร สำนักปลัด  เทศบาลตำบลต้นธง  มีความประสงค์จ้างเหมาจัดทำรถประดับตกแต่งลำไยพร้อมขบวนแห่ตามดครงการ "งานมหกรรมลำไย  เกษตรปลอดภัย  ของดีลำพูน  ปี 2561"  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดรถประดับตกแต่งลำไยพร้อมขบวนแห่เข้าร่วม  งานมหกรรมลำไย  เกษตรปลอดภัย  ของดีลำพูน  ปี  2561 ดังตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  ตามแบบปปช. 07
  ย้อนกลับ