ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-เรือไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต   [ 26 กรกฎาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ตามที่ เทศบาลตำบลต้นธง ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง-เรือไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ ตามโครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพ่ะเจาะจง
ผู้ที่ได้รับการคัคเลือก ได้แก่ บริษัท ส.จ.ช่องแคยนต์ 1997 (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 79,609.00 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
  ย้อนกลับ