ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1    [ 26 มิถุนายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการถนน คสล ซ.4-2 บ้านสันต้นธง ม.1 เป็นจำนวนเงิน 228,000 บาท
  ย้อนกลับ