ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันมะนะ ม.8   [ 13 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันมะนะ ม.8 ผู้เสนอราคาที่ชนะ ได้แก่ หจก.รอยไหม การก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 600,000.00บาท
  ย้อนกลับ