ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561   [ 10 เมษายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2561 ปรับปรุงแผนที่แม่บท ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและสำรวจข้อมูลภาคสนามของเทศบาลตำบลต้นธง แบ่งงานออกเป็น 5 ส่วน
1.งานปรับปรุงแผนที่แม่บท

2.งานปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สิน

3.งานจัดทำข้อมูลเอกสารสิทธฺที่ดินในแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

4.งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

5.งานบำรุงรักษา โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินที่ทางเทศบาลมีอยู่เดิม
  ย้อนกลับ