ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 ชื่อเอกสาร : ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561   [ 10 เมษายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง) ประจำปี 2561 ปรับปรุงแผนที่แม่บท ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและสำรวจข้อมูลภาคสนามของเทศบาลตำบลต้นธง แบ่งงานออกเป็น 5 ส่วน
1.งานปรับปรุงแผนที่แม่บท

2.งานปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สิน

3.งานจัดทำข้อมูลเอกสารสิทธฺที่ดินในแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

4.งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม

5.งานบำรุงรักษา โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สินที่ทางเทศบาลมีอยู่เดิม
  ย้อนกลับ