ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำซ.ข้างวัดสันต้นธง(ทางทิศเหนือ)ม.1   [ 28 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบมีฝาปิด ซอยข้างวัดสันต้นธง(ทางทิศเหนือ)บ้านสันต้นธง ม.1 
ได้จัดจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนธกร การโยธา
  ย้อนกลับ