ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณซอย 4-2 เชื่อมซอย 4-1 ม.9 บ้านปากล้อง   [ 28 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 4-2 เชื่อมซอย 4-1 ม.9 บ้านปากล้อง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 
- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 212.50 เมตร

ได้จัดจ้าง บริษัท อริยะกิจ ซัพพลาย จำกัด
  ย้อนกลับ