ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


 ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณซอย 3 หมู่บ้านคันทรีโฮม ม.4   [ 28 มีนาคม 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมปรับดินและเทคอนกรีตหลังท่อพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 40 บ่อ บริเวณซอย 3 หมู่บ้านคันทรีโฮม ม.4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้จัดจ้าง บริษัท อริยะกิจ ซัพพลาย จำกัด
  ย้อนกลับ