ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง ซ.2 (ต่อเนื่อง)ถึงบ้านป27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง ซ.2 ม.1 บ้านสันต้นธง27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร (โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิทธิประโยชน์ กิจกรรมสิทธิประ14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง ซ.2 ม.1 บ้านสันต้นธง14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิดราง ซ.2(ต่อเนื่อง)ถึงบ้านป้าเพ็ญ จำนวน 2 ช่วง14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (โครงการกีฬาฯต้นธงเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี 2563)13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา (โครงการกีฬาฯ ต้นธงเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี 2563)13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล (โครงการกีฬาฯ ต้นธงเกมส์ ครั้งที่ 10 ปี 2563)13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ กองช่าง13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองคลัง12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษส06 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ(โครงการสัคตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)04 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมการอบ27 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมการอบ27 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพรกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร24 มกราคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256314 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256215 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256206 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256214 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 04 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 401 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256219 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 301 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256228 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะเดือน เมษายน 256210 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 230 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256208 เมษายน 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง11 มีนาคม 2562
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562 26 พฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 26 กันยายน 2561
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1 26 มิถุนายน 2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10 26 มิถุนายน 2561
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2 26 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 903 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.8 (หลังศูนย์การศึกษานอก รร.) บ้านสันมหาพน ม.1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสันประดู่ ซอย 8 บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของ คสล 1 ชั้น บริเวณ สนง.เทศบาลต.ต้นธง หมู่ 1003 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว03 กรกฎาคม 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1