ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 เชื่อมซอย 2/1 ม.5 บ้านพันตาเกิน09 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 ถึงซอยร่องเลียบข้าง ม.5 บ้านพันตาเกิน09 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง กองศึกษา09 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง กองศึกษา09 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์(โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 256307 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ต.ต้นธง กองศึ07 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 2 รายการ กองช่าง26 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าปูโต๊ะ ตามโครงการจัดเตรียมสถานที่สนุนการับเสด็จ พระบรมศานุวงศ์ฯ สำนัก24 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าจีบ ตามโครงการจัดเตรียมสถานที่สนุนการับเสด็จ พระบรมศานุวงศ์ฯ สำนักปลั24 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 10/4 บ้านสันต้นธง ม.223 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ. 89 บ้านสันต้นธง ม.123 ธันวาคม 2562
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน-ธงชาติ-ธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการตั้งจุดบริการช่วงเทศกาล(เทศกาลปีใหม่) ประจำปี งปม19 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเสริมผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดกู่ระมักด้านทิศใต้ ม.4 บ้า16 ธันวาคม 2562
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256206 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256214 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 04 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 401 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256219 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 301 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256228 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจะเดือน เมษายน 256210 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 230 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256208 เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256208 มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256212 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 130 มกราคม 2562
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง11 มีนาคม 2562
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562 26 พฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 26 กันยายน 2561
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1 26 มิถุนายน 2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10 26 มิถุนายน 2561
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2 26 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 903 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.8 (หลังศูนย์การศึกษานอก รร.) บ้านสันมหาพน ม.1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสันประดู่ ซอย 8 บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของ คสล 1 ชั้น บริเวณ สนง.เทศบาลต.ต้นธง หมู่ 1003 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว03 กรกฎาคม 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1