ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีดำ ขนาด 28x36 นิ้ว จำนวน 1,500 กก. กองสาธารณสุข30 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางกลางวัน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม ต้านภัยมะ30 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางว่างและเครื่องดื่ม (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรร30 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำ25 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเคนยกเรือพอนทูน โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสาธ25 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง-แบตเตอรี่ (ทะเบียน 80-6907) งานป้องกัน23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ22 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค(ทะเบียน80-7260) กองช่าง12 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.10/2,3,5,6 ม.2 บ้านสันต้นธง11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรเสริมผิวถนน11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพฉุกเฉิน (ทะเบียน กจ 6234)11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ 6000 ลิตร (ทะเบียน 80-6907)11 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ กองช่าง09 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด08 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - ทรายเคมี จำนวน 11 ถัง กองสาารณสุข04 มิถุนายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256301 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256323 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256314 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256201 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256206 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256214 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 256211 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 04 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 401 ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 256219 สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256210 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 301 กรกฎาคม 2562
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง11 มีนาคม 2562
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562 26 พฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 26 กันยายน 2561
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1 26 มิถุนายน 2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10 26 มิถุนายน 2561
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2 26 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 903 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.8 (หลังศูนย์การศึกษานอก รร.) บ้านสันมหาพน ม.1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสันประดู่ ซอย 8 บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของ คสล 1 ชั้น บริเวณ สนง.เทศบาลต.ต้นธง หมู่ 1003 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว03 กรกฎาคม 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1