ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายและป้ายไวนิลพร้อมกรอบโครงไม้(โครงการตั้งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่28 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง28 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง (ทะเบียน 80-6907) งานป้องกัน23 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ-จำนวน 3 รายการ กองช่าง21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง-เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - จำนวน 2 รายการ กองสวัสดิการสังคม17 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (ทะเบียน กฉ-8797) สำนักปลัด17 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ กองสาธารณสุขฯ17 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - จำนวน 6 รายการ สำนักปลัด04 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและประกันอุบัติเหตู(โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึ02 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของที่ระลึก (โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานฯ) สำนักปลัด02 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารกลางวัน และอาหารว่าง(โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานฯ)สำนักปล02 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง -เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เคร02 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต 4 ตัว -เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว กองส่02 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง -เครื่องพิมพ์เล02 ธันวาคม 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 256307 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 01 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256309 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256319 สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256301 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256310 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256306 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256301 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256323 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256314 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256201 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 มกราคม 2563
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง11 มีนาคม 2562
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562 26 พฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 26 กันยายน 2561
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1 26 มิถุนายน 2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10 26 มิถุนายน 2561
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2 26 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 903 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.8 (หลังศูนย์การศึกษานอก รร.) บ้านสันมหาพน ม.1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสันประดู่ ซอย 8 บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของ คสล 1 ชั้น บริเวณ สนง.เทศบาลต.ต้นธง หมู่ 1003 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว03 กรกฎาคม 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1