ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.256421 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน - แบบพิมพ์ จำนวน 11 รายการ กองคลัง20 ตุลาคม 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว-ถุงขยะสีดำ กองสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256414 ตุลาคม 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ กองสาธารณสุข02 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถุงขยะสีดำ กองสาธารณสุข02 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ของสำนักปลัด29 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายจราจรบอกทางฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ29 กันยายน 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ23 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาช23 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร - ต้นไทรและดินปลูก จำนวน 2 รายการ ของกองเกษตร22 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานบ้านลุงหนานก้อน ถึงถนนสาย ค.3 บ21 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ.บ่อน้ำทิพย์ บ้านสันต้นธง ม.121 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร21 กันยายน 2563
12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 256307 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 01 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256309 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256319 สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256301 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256310 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256306 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256301 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256323 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256314 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256201 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256301 มกราคม 2563
12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง11 มีนาคม 2562
ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562 26 พฤศจิกายน 2561
ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61 26 กันยายน 2561
โครงการถนน คสล ซ.4/2 บ้านสันต้นธง ม.1 26 มิถุนายน 2561
โครงการรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยู แบบมีผ่าปิด บริเวณบ้านริมกวง ม.10 26 มิถุนายน 2561
โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2 26 มิถุนายน 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 903 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 303 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.8 (หลังศูนย์การศึกษานอก รร.) บ้านสันมหาพน ม.1103 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสันประดู่ ซอย 8 บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 803 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของ คสล 1 ชั้น บริเวณ สนง.เทศบาลต.ต้นธง หมู่ 1003 กรกฎาคม 2560
โครงการจ้างเหมาจัดทำเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว03 กรกฎาคม 2560
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1