ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ "ไทยนิยม ไทยยั่งยืน" ตำบลต้นธง ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ปรับทุกข์ผูกมิตร 
ณ ศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

27 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคาร ที่27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลป่าซาง และอบจ.ลำพูน ดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณหลังโรงเรียน 48 พรรษา

27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

23 กุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ "ไทยนิยม ไทยยั่งยืน" ตำบลต้นธง ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ปรับทุกข์ผูกมิตร 
ณ ศาลา SML หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

22 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

20 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (เพิ่มเติม)

19 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

19 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันอาทิตย์ ที่18 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 08.00 น.

ด้วยเทศบาลตตำบลต้นธง ได้รับเกียรติจากท่าน ประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูนได้เป็นประธานเปิดพิธี โครงการกีฬาตำบลต้นธง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ในการนี้ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้กล่าวรายงานต่อนายอำเภอเมืองลำพูน ประธานเปิดพิธี

ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา เทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนตำบลต้นธง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาตำบลต้นธง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภท 1. กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก 2. กีฬาเปตอง 3. กีฬาเซปัคตะกร้อ โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีย้อย หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

18 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคาร ที่13 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ศาลาSML บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

13 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 16.00 น.

ด้วย กองศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดทำโครงการแข่งขันขันกีฬาตำบลต้นธง ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา อันจะส่งผลให้มีสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัคคี มีน้ำใจนักกีฬาและห่างไกลยาเสพติด โดยกำหนดการ จัดการแข่งขันขึ้น ในวััันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

13 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ ที่12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศาลาSML บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอืน/ข้าราชการประเภทอื่น

07 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-15.00 น. นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการทำยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัย และลงนามบันทึกความร่วมมือ กับเครือข่ายองค์กรขุมชนจังหวัดลำพูน ในโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2561

07 กุมภาพันธ์ 2561

   กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ พื้นที่หมู่ ๑ - ๑๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

05 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วย เทศบาลตำบลต้นธง  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเชียงดาว โครงการส่งเสริมการลดและแยกขยะในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทาง และได้กำหนดศึกษา ดูงาน  เรื่อง  “ตำบลปลอดขยะเปียกตามโครงการจังหวัดสะอาด”  ณ  เทศบาลตำบลต้นธง  อ.เมือง  จ.ลำพูน

02 กุมภาพันธ์ 2561

|<<<.....456789101112.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8 / 26  (384 รายการ)