ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ 8 มีนาคม 2562
 
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงได้รับมอบหมายให้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการห่วงใยสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ ตำบลต้นธง ณ ห้องประชุม รพ.สต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 มีนาคม 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562
เวลา 14.30 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามงาน โดยมี รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลต้นธงร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น/ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธงที่ว่าง ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ผู้มีความประสงค์จะโอนสามารถยื่นเอกสารประกอบการพิจารณามายังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 053-534775 ต่อ 603 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
07 มีนาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ให้บริการเก็บและขนขยะมูลฝอย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ตามตารางแสดง วัน เวลาและเส้นทางการเก็บและขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 มีนาคม 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง อศป.ตำบลต้นธงออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ที่ 3 ต.ต้นธง จำนวน 184 ตัว

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

06 มีนาคม 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562
เวลา 13.00 น.
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ตัวแทนหน่วยงานราชการในตำบลต้นธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
06 มีนาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง และอศป.ตำบลต้นธง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ทั้ง 11 หมู่บ้าน ตามตารางแสดงกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 พื้นที่ตำบลต้นธง
โดย
1. เจ้าของสุนัขและแมวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวก่อนที่สุนัขและแมวรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
2. เจ้าของสุนัขและแมวต้องเตรียมเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่วันที่มารับวัคซีน
2.1 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.2 รูปถ่ายเจ้าของคู่สุนัขและแมว (ถ่ายทีละตัว) ตามจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
06 มีนาคม 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562
เวลา 09.30 น.
 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 2/2562 โดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6) พร้อมเสนอปรับปรุง แก้ไขวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลต้นธง เป็น "ต้นธงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม" และร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
04 มีนาคม 2562

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ขอความร่วมมือเผยแพร่คลิปวีดีทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยสามารถติดตามสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ที่ http//goo.gl/e2rtny
 
https://drive.google.com/file/d/1IOIHaVuMokwtla0kOIiqNwM4KH1KTKhP/view?fbclid=IwAR0gkw5Q7k_apFv1aOC2szWYY-uhS3krlmHJ_jelXXpo7fCZvfWHBA-DR2E
28 กุมภาพันธ์ 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.30 น.
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 มีการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายพร้อมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลต้นธง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
28 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.30 น.
 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม(เพื่อป้องกันการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
27 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลต้นธง โดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
26 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.30 น.
 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้สูงอายในตำบลต้นธง รับฟังความรู้สำหรับผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาในร่ม เป็นต้น
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
21 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธงร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบของให้กับเด็กพิการ บ้านจักรคำพิมุข หมู่ที่ 7 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
21 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธงเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธงร่วมกิจกรรมแสดงพลังการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
21 กุมภาพันธ์ 2562

|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 36  (538 รายการ)