ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงจัดอบรมโครงการจัดตั้งกลุ่มยุวยุติธรรมตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวพิธี เปิดงาน และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวเปิดรายงาน พร้อมวิทยากร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ยุติธรรมจังหวัดลำพูน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลต้นธง เป็นผู้อบรมโครงการยุวยุติธรรมตำบลต้นธงและให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนน

02 พฤษภาคม 2561

วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกับตำรวจ ทหาร จังหวัดลำพูน ในกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชะวาและวัชพืช
ณ.บริเวณจุดปล่อยปลาหน้าวัดและ ขัวมุง
ริมน้ำกวงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

01 พฤษภาคม 2561

วัันอังคาร ที่1 พฤษาภาคม 2561
เวลา 12. 45 น.

ด้วยนาย ประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบน้ำดื่ม ให้เด็กชมรมฟุตบอลตำบลต้นธง รุ่น 12ปี แข่งขัน รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตอนบน เขต 5 ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561

ณ สนามคาวบอย ฟิวด์ หมู่ที่8 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 
01 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ ที่30 เมษายน 2561
เวลา 14.00 - 16.00 น.

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาฯเทศบาลตำบลต้นธงประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายลำพูน-ป่าซาง
ถนนทางหลวงสายลำพูน-ป่าซาง หมายเลข106 มีผู้สัญจรบนถนนสายนี้เป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งบาดเจ็บ และเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย จึงจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

30 เมษายน 2561

นอาทิตย์ ที่ 29 เมษายน 2561
เวลา 14:00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหนาม เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลเหมืองจี้ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ทั้ง 3 ตำบล ร่วมขบวนแห่น้ำทิพย์ดอยขะม้อ พร้อมเครื่องสักการะบูชา ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อถวายสักการะ และสรงองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2561 (เดือนแปดเป็ง)โดยเริ่มตั้งขบวนบริเวณ หน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เคลื่อนขบวนเข้าสู่ประตูด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

29 เมษายน 2561

วัน อังคาร ที่ 24 เมษายน 2561
(เวลา 09.09 น.)

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมดำเนินกิจกรรม "วันเทศบาล" ประจำปี 2561เพื่อ เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นการบริการและอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยช่วงเช้าประอบพิธีทางศาสนา และ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง อ่านสาร "วันเทศบาล" จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาล สำหรับในช่วงบ่าย เป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์(สนามกีฬาเทศบาลตำบลต้นธง)
ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

24 เมษายน 2561

วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561

ด้วยประธานผู้สูงอายุตำบลต้นธง (นายสุริยา สำอางค์) ได้มอบเครื่องอุปโภค ให้เทศบาลตำบลต้นธง โดย(นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง )ได้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับ (นายกมล ยะคำแจ้)ผู้อำนวยการ รพสต.สันมะนะ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุพึ่งพิง และผู้ยากไร้ ในตำบลต้นธง ต่อไป

ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพู

 
23 เมษายน 2561

ขอเชิญร่วมโครงการวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ซึ่งวันเทศบาล ตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแต่งตั้งวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้มากขึ้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลต้นธงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รณรงค์ทำความสะอาด ปรับปรุงตกแต่งบริเวณอาคารและรอบ ๆ อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว

 
20 เมษายน 2561

วันอังคาร ที่10 เมษายน 2561

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธงจัดโครงการอบรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงเป็นประธานเปิดพิธี และ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง แม่บ้าน อสม. 11หมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อปลุกฝั่ง จิตสำนึกประชาชนในตำบลต้นธงให้ตระหนักถึงการเข้ามามรส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีดังเดิมไม่ให้สูญหาย
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

11 เมษายน 2561

วันจันทร์ ที่2 เมษายน 2561
เวลา 09.00

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง โดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพพัทธ์กูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (ไตรมาสที่ 1 - 2) ปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2559 ข้อ 13 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

02 เมษายน 2561

วันศุกร์ ที่30 มีนาคม 2561
เวลา09.00 - 12.00 น.

ด้วยกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพันธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

30 มีนาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 2561

30 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่29 มีนาคม 2561
เวลา08.30 - 11.30 น.

ด้วยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ซ้อมมอบวุฒิบัตรให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธง
โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นผู้มอบวุฒิบัตร
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

29 มีนาคม 2561

วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 13.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ วัดพันตาเกิน บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

20 มีนาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 13.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ ศาลา เอนกประสงค์ (วัดรมณียารามกู่ระมัก)

19 มีนาคม 2561

|<<<.....2345678910.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 26  (384 รายการ)