ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561
เวลา 09:00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยพนักงานราชการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8/2561โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ลานหน้าวัดกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ยังได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ "ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)" ในแต่ละตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนสู่ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" อันเป็นการขยายผลพัฒนาต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2560 ที่จังหวัดลำพูนได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ต่อไป

น.ส ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์ ;รายงานข่าวงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

23 พฤษภาคม 2561

 

วันจันทร์ ที่21 พฤษภาคม 2561

ด้วยงานป้องกันฯเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ สท.หมู่7 และชาวบ้านหมู่7 บ้านจักคำภิมุข ร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนหมู่5 บ้านพันตาเกิน หมู่7 บ้านจักคำภิมุข เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เกิดพายุลมแรงทำให้ต้นไม้โค้นล้ม

22 พฤษภาคม 2561

วันอังคาร ที่22 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.30-14.30 น.

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับคณะ กรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นธง ประชุมระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในประชุม
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
3. ระเบียบวาระการเงิน
4. เรื่องที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5. เรื่องติดตาม
6. เรื่องอื่นๆ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

22 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันอังคาร ที่22 พฤษภาคม 2561

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนาย ประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรตำบลต้นธง พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาภัยฯและกองช่าง ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนตำบลต้นธงจากเหตุวาตภัยประชาชนได้รับความเดือนร้อน300ครัวเรือนกระเบื้องเสียหายรวมครอบกระเบื้องจำนวน5000แผ่น

22 พฤษภาคม 2561

นศุกร์ ที่18 พฤษภาคม 2561

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมลำไยคุณภาพ พร้อมวิทยากร และชาวบ้าน เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผลิตลำใยที่มีคุณภาพ การทำลำใยก่อนฤดู และการตัดแต่งช่อผลลำไย เพื่อผลิตลำใยคุณภาพดีออกสู่ตลาด

ณ ศูนย์เรียนรู้ลำไยตำบลต้นธง บ้านนายสายทอง เทพมาลัย หมู่ทีี่6 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

18 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ ที่14 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง พระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุกู่ละมัก วัดรมณียาราม ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีศรัทธาประชาชนตำบลต้นธงและประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานพิธีกันอย่างมากมาย

ณ วัดรมณีราม (กู่ละมัก) บ.ศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

14 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับประชาชน บ้านศรีย้อยและประชาชนในตำบลต้นธง ได้ร่วมกันขึ้นไปอัญเชิญน้ำทิพย์ จาก ยอดดอยขะม้อ เพื่ออัญเชิญ ไป สรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก ประจำปี 2561 ( ถือว่าเป็นปฐมสังฆารามแรกแห่งนครหริภุญชัย เป็นวัดที่เจ้าแม่สร้าง ครูบาศรีวิชับบูรณะ ) และเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพและการสักการะ ของคนในตำบลต้นธงและจังหวัดลำพูน รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 
# ปีนี้ ประชาชนมาร่วมกันคึกคักกว่าทุกปี

13 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม 2561
เวลา 18.09 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง คณะช่างฟ้อนในตำบลต้นธงและ จังหวัดลำพูน รวมทั้ง ช่างฟ้อน ของเทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางสาว ธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง คณะผู้บริหารและ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนมือ ถวาย องค์เจ้าแม่จามเทวีและ องค์พระธาตุเจ้ากู่ละมัก ในงานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุเจ้ากู่ละมัก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 13-14 พค 2561

ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) บ.ศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 251
เวลา 09.12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมประชาคมระดับตำบล ตำบลต้นธง เพื่อส่งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา และเกิดประโยนช์ต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธงและบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 
11 พฤษภาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่่10 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ด้วยกองส่งการเกษตรเทศบาลต้นธง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชึวิตปลุกพืช กิจกรรม การส่งเสริมการปลูกโกโก้แซมลำใย นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวพิธีเปิด นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบล้นธง กลาวรายงาน พร้อมนี้ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ศูยน์บริการเกษตรประจำตำบลต้นธงและอาสาสมัครเกษตรตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

10 พฤษภาคม 2561

วัันพฤหัสบดี ที่3 พฤษภาคม 2561
เวลา09.00 - 12.00 น.

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารประจำปี 2561 ห้วงเดือนเมษายน - มิถุนายน
นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวพิธี เปิด และมอบเกียรติบัตรผู้ประกอบการ นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวเปิด รายงาน พร้อมผู้ประกอบการร้านอาหาร 11 หมู่บ้านของตำบลต้นธง ร่วมรับฟัง
กิจกรรมท่ี1 อบรมแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข
กิจกรรมที่ 2 อบรมผู้ประกอบร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน และผู้ประกอบร้านอาหารในโรงพยาบาลลำพูน
กิจกรรมที่ 3ออกตรวจประเมินร้านอาหาร แผนลอยจำหน่ายอาหาร ร้านขายของชำ โรงอาหารในโรงเรียน และร้านอาหารในโรงพยาบาลลำพูน
กิจกรรมที่ 4 มอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และอาหารปลอดภัย(Food Safety)

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

03 พฤษภาคม 2561

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.30 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงจัดอบรมโครงการจัดตั้งกลุ่มยุวยุติธรรมตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวพิธี เปิดงาน และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวเปิดรายงาน พร้อมวิทยากร ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ยุติธรรมจังหวัดลำพูน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลต้นธง เป็นผู้อบรมโครงการยุวยุติธรรมตำบลต้นธงและให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนน

02 พฤษภาคม 2561

วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561
เวลา 13.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกับตำรวจ ทหาร จังหวัดลำพูน ในกิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชะวาและวัชพืช
ณ.บริเวณจุดปล่อยปลาหน้าวัดและ ขัวมุง
ริมน้ำกวงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

01 พฤษภาคม 2561

วัันอังคาร ที่1 พฤษาภาคม 2561
เวลา 12. 45 น.

ด้วยนาย ประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบน้ำดื่ม ให้เด็กชมรมฟุตบอลตำบลต้นธง รุ่น 12ปี แข่งขัน รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือตอนบน เขต 5 ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2561

ณ สนามคาวบอย ฟิวด์ หมู่ที่8 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 
01 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ ที่30 เมษายน 2561
เวลา 14.00 - 16.00 น.

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาฯเทศบาลตำบลต้นธงประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสายลำพูน-ป่าซาง
ถนนทางหลวงสายลำพูน-ป่าซาง หมายเลข106 มีผู้สัญจรบนถนนสายนี้เป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทั้งบาดเจ็บ และเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย จึงจำเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

30 เมษายน 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 26  (380 รายการ)