ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปเมื่อวันอาทิตย์ ที่18 กุมภาพันธ์ 2561 
เวลา 08.00 น.

ด้วยเทศบาลตตำบลต้นธง ได้รับเกียรติจากท่าน ประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูนได้เป็นประธานเปิดพิธี โครงการกีฬาตำบลต้นธง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ในการนี้ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้กล่าวรายงานต่อนายอำเภอเมืองลำพูน ประธานเปิดพิธี

ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา เทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนตำบลต้นธง ได้ร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาตำบลต้นธง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 โดยมีการแข่งขัน 3 ประเภท 1. กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก 2. กีฬาเปตอง 3. กีฬาเซปัคตะกร้อ โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีย้อย หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

18 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคาร ที่13 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ศาลาSML บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 2 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

13 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 16.00 น.

ด้วย กองศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดทำโครงการแข่งขันขันกีฬาตำบลต้นธง ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา อันจะส่งผลให้มีสุขภาพพลานามัยสมบรูณ์แข็งแรง ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัคคี มีน้ำใจนักกีฬาและห่างไกลยาเสพติด โดยกำหนดการ จัดการแข่งขันขึ้น ในวััันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

13 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ ที่12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศาลาSML บ้านสันต้นธง หมู่ที่ 1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

12 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง
เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอืน/ข้าราชการประเภทอื่น

07 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-15.00 น. นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการทำยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัย และลงนามบันทึกความร่วมมือ กับเครือข่ายองค์กรขุมชนจังหวัดลำพูน ในโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2561

07 กุมภาพันธ์ 2561

   กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ พื้นที่หมู่ ๑ - ๑๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

05 กุมภาพันธ์ 2561

ด้วย เทศบาลตำบลต้นธง  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเชียงดาว โครงการส่งเสริมการลดและแยกขยะในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทาง และได้กำหนดศึกษา ดูงาน  เรื่อง  “ตำบลปลอดขยะเปียกตามโครงการจังหวัดสะอาด”  ณ  เทศบาลตำบลต้นธง  อ.เมือง  จ.ลำพูน

02 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง

เรื่อง ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

02 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคาร ที่30 มกราคม 2561
เวลา 09.30 - 12.00 น.

ด้วย สภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

01 กุมภาพันธ์ 2561

วันพุธ ที่31 มกราคม 2561
เวลา 09.30 น.

ด้วย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

01 กุมภาพันธ์ 2561

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
เวลา 10.30 น.

ด้วย กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธงได้ประชุมหารือ กับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง เรื่อง แนวทาง การจัดโครงการกีฬาตำบลต้นธงต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 กำหนดการจัดงาน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีย้อย หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
การแข่งขันได้ กำหนดแข่งขัน 3 ประเภท
1 กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก
2 กีฬาเปตอง
3 กีฬาเซปัคตะกร้อ และการแข่งขันในครั้งนี้ จะมีขบวนต่อต้านยาเสพติด ทั้ง 11 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ในตำบลต้นธงหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ เน้นความสมัคสมานสามัคคี ของประชาชนตำบลต้นธง

01 กุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วย กองการศึกษา เทศบาลต้นธง ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การทำเครื่องสักการะ และเครื่องบวงสรวงล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 สนับสนุนโดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมล้านนาเมืองลำพูน และเทศบาลตำบลต้นธง ณ วัดสันต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 
 
 
 
 
 
 
 
01 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันพุธ ที่24 มกราคม 2561
เวลา 09.00 - 15.00 น.

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมเป็น 1 ใน 23 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องโครงการส่งเสริมการจัดคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองลดคาร์บอน(Carbon Footprnt for Organization) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อสำรวจข้อมูลคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ขององค์กรและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยนช์เป็นข้อมูลฐาน สำหรับการตั้งเป้าหมายและกำหนด นโยบาย บทบาท และกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

25 มกราคม 2561

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน กำลังจะเริ่มเข้าสู่ห้วงสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ดังนั้น เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของการใช้มาตรการต่าง ๆ ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำพูนให้มากขึ้น จึงกำหนดให้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2561 เป็นช่วง 60 วันห้ามเผาเด็ดขาดของจังหวัดลำพูน โดยให้ดำเนินการดังนี้

1. ห้ามไม่ให้ผู้ใดดำเนินการเผากิ่งไม้ใบไม้ เผาสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะมูลฝอย และเผาพื้นที่เกษตรกรรมในช่วงดังกล่าว หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายทันที
2. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชน ประกาศผ่านเสียงตามสายถึงความจำเป็นในการห้ามเผาในช่วงเวลาดังกล่าว โดยแจ้งบทกำหนดโทษเพื่อเป็นการป้องปรามและให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงบทกำหนดโทษ หากมีการฝ่าฝืน
3. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จังหวัดลำพูน เป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในด้านพิษภัยของมลพิษหมอกควันที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งร่วมสอดส่องดูแลให้พื้นที่ของตนเองเป็นเขตปลอดการเผาในช่วงเวลาดังกล่าว
4. หากพบเห็นไฟไหม้ในทุกพื้นที่ คนจุดไฟเผาขยะ เผาป่า เผาพื้นที่ทางการเกษตร สามารถแจ้งเหตุได้ที่ สายด่วน 191 เพื่อจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเข้าถึงพื้นที่เพื่อระงับเหตุ
5.ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลไม่ให้ราษฎรเผาพื้นที่ที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืนหรือปล่อยปะละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดจะพิจารณาใช้นโยบายอพยพราษฎรผู้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวออกจากป่าตามที่เห็นสมควร และจะดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้น
6.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติ ลงโทษผู้กระทำความผิดหากมีการเผาขยะมูลฝอย เผาใบไม้กิ่งไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิด ซึ่งเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
7.บทลงโทษ หากมีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-20 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000-2,000,000 บาท อีกทั้งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท แล้วแต่กรณี

23 มกราคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 23  (331 รายการ)