ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 13.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ ศาลา เอนกประสงค์ (วัดรมณียารามกู่ระมัก)

19 มีนาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 06.00 – 08.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลต้นธง และ สวท.ลำพูนได้จัดรายการ ปะป้อเมืองอู้เรื่อง เมืองลำพูน ณ วัดพันตาเกิน หมู่ที่ 5 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

16 มีนาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ ศาลาเอนกประสงค์ โครงการบ่อแฮ้วแลนด์วิลล์ หมู่3 บ้านบ่อแฮ้ว ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

16 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.

      เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาตำบลต้นธงร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดพันตาเกิน หมู่ที่ 5 บ้านพันตาเกิน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

15 มีนาคม 2561

วันอังคาร ที่13 มีนาคม 2561

        กองสาธารณสุข ได้สาธิตวิธีการใช้เครื่องพ่นหมอกครัวให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 

14 มีนาคม 2561

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ศาลา SML ซอยสตาร์อินน์ ลำพูนแลนด์แอนด์เฮาท์ ซอย 8

14 มีนาคม 2561

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ศาลา SML ซอยสตาร์อินน์ ลำพูนแลนด์แอนด์เฮาท์ ซอย 8

14 มีนาคม 2561

ตารางออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัดซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และการให้ความรู้ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2)
ระหว่างวันที่ 14 - 28 มีนาคม พ.ศ2561

 
13 มีนาคม 2561

วันจันทร์ ที่12 2561
เวลา13.00 น.

        ด้วยนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัด เทศบาลตำบลต้นธง รก.ผอ กองการศึกษาฯ ได้เข้าตรวจ เยี่ยมดูแลความเรียบร้อยของศพด.ตำบลต้นธงและร่วมประชุมประจำเดือน ของ กองการศึกษาฯและหารือ การปฏิบัติงาน ต่างๆ ร่วมกัน

13 มีนาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561

ด้วยยกองส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิกเกษตรปลอดภัยตำบลต้นธง ม.7 ตามโครงการเกษตรปลอดภัย

13 มีนาคม 2561

วัันจันทร์ ที่12 มีนาคม 2561
เวลา09.00 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดำเนินงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลต้นธง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

12 มีนาคม 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง กำหนดตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และการให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่ 14 – 28 มีนาคม พ.ศ.2561

(หมายเหตุ : หากท่านใดไม่สะดวกหรือไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปตามวันเวลาของหมู่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ท่านสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่หมู่่อื่น ๆ ตามสถานที่ระบุไว้ในตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ)

12 มีนาคม 2561

        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10:36 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง ,ตัวแทนสตรีแม่บ้าน,ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน และผู้แทนกลุ่มอาชีพตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย DIGITAL MARKETI NG

09 มีนาคม 2561

วันพุธ ที่7 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 -12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับคณะกกรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมไทยยั่งยืน ระดับตำบลต้นธง ได้จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามปัญหาของประชาชน 
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

07 มีนาคม 2561

วันพุธ ที่6 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 -12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับคณะกกรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมไทยยั่งยืน ระดับตำบลต้นธง ได้จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามปัญหาของประชาชน 
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่10 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

06 มีนาคม 2561

|<<<123456789.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 24  (355 รายการ)