ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวันพุธ ที่18 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมจังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย บทบาทหน้าที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนโดยมรการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมเทศบาลต้นธง ำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

18 กรกฎาคม 2561

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) "Smart Local : Smart by Law" ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฏาคม 2561 และเข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2561

โดยเทศบาลตำบลต้นธงได้รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)

ด้าน
การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ จำหน่ายและสะสมอาหาร
การจัดการเหตุรำคาญ
การจัดการกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
การออกใบอนุญาต

และทีมลำพูนที่ได้รับเกียรติบัตร
การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA From 2018 S MART LOCAL : SMART LAW)

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

12 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.30 น.
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดพิธีมอบป้าย Clean Food Good Taste/Food Safety ตามโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานพิธีและมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

09 กรกฎาคม 2561

วันนี้ 3 ก.ค.61 เวลา
09.30 น.

ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 
ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสาตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดต้นแก้ว และถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน โดยมี ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ถางหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดต้นแก้ว และถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

03 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ ที่2 กรกฎาคม 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมประธานสภาสมาชิกสภาตำบลต้นธง และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับโอนสามัญ ราย นายเจริญ ฟองศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลสุเทพ
อำเภอดมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัด สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

02 กรกฎาคม 2561

วันพุธ ที่27 มิุถุนายน 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดโครงการฝึกอบรมและสัมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง ระหว่างวันที่ 27 - 1 กรกฏาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

27 มิถุนายน 2561

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม" (Say No to Foam) โดยรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดย นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานพิธี และนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชนต่าง ๆ และประชาชนในตำบลต้นธงเข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

26 มิถุนายน 2561

เมื่อวันอังคาร ที่12 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมประชุมหารือแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาาล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธง นำโดย ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ พร้อม นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ประธานสภา สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

12 มิถุนายน 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง

เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560)

05 มิถุนายน 2561

วันจันทร์ ที่4 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.
 
ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้เป็นประธานประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง
04 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ ที่1 มิถุนายน 2561
เวลา 10.00

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมประธานสภาและสมาชิกสภา ตำบลต้นธง และ ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ราย นายประจักษ์ พงษ์ไพร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานท่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

01 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ ที่1 มิถุนายน 2561

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมการลดและแยกขยะในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทาง

ณ เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

01 มิถุนายน 2561

วันพฤหัสบดี ที่31 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยกองสวัสดิการและสังคม และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลต้นธง ตามที่รัฐบาลใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ระยะ 2 และพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดีการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปตามความเรียบร้อย ตอบสนองต่อความต้องการของเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์

ณ ห้องปประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

31 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ ที่25 พฤษภาคม 2561
เวลา09.30 - 12.00 น.

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ประจำปี 2561 กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธงและสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

25 พฤษภาคม 2561

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561

     ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ได้จัดโครงการ หุ้นส่วน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาชีวิตคนในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยได้นำ เครือข่ายวัฒนธรรมตำบลต้นธง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้น้ำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. เด็กและเยาวชน ในตำบลต้นธง และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลต้นธง ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองความ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน วัดต้นเกว๋น ตำบลหนองความ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญ เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาแห่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งความรู้ในชุมชนเพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์และต่อยอดแหล่งโบราณสถานในตำบลต้นธงสืบไป โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

24 พฤษภาคม 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 26  (380 รายการ)