ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ตัวแทนร้านกรีนโซน ได้นำของขวัญมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ของเทศบาลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นผู้รับมอบ

ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 มกราคม 2562

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 

ตัวแทน หจก.ทรัพย์เพิ่มพูนปิโตรเลียม ได้นำของขวัญมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ของเทศบาลต้นธง โดย นางสาวอรทัย ทาธง นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 มกราคม 2562

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 

คุณสุมาลี ก้อนใจ ได้นำของขวัญมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ของเทศบาลต้นธง โดย นางสาวอรทัย ทาธง นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 มกราคม 2562

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 

คุณประจวบ บุญมาทัน ได้นำของขวัญมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ของเทศบาลต้นธง โดย นางสาวอรทัย ทาธง นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบ

ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 มกราคม 2562

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง 
ผู้นำท้องที่ ได้ตรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริเวณท่าน้ำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 มกราคม 2562

ขอเชิญชวน......ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง
ในวันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
และขอเชิญ ผู้ใหญ่ใจดี ร่วมสนับสนุน บริจาค ของขวัญ ขนม เพื่อเด็ก ๆ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง หรือ ติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๕๓-๕๓๔๗๗๕
 
โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เพิ่มทักษะและมีกิจกรรมต่าง ๆ
ให้กับเด็ก ๆ นักเรียน เยาวชนในพื้นที่ตำบลต้นธง
จัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
05 มกราคม 2562

วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.30 น.

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเมสบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

04 มกราคม 2562

วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 14.30 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง 
ผู้นำท้องที่ ได้ร่วมตรวจสถานที่และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดย นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นมาผู้ตรวจสถานที่ ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยกำหนดกิจกรรมในการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวงและทำความสะอาดบริเวณใกล้เคียง/บริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

04 มกราคม 2562

ขอเชิญชวน........ ประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธง หมู่ที่ 1-11 เข้าร่วมโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16-30 มกราคม 2562 ณ พื้นที่หมุ่ที่ 1-11 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามตารางการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน
จัดโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
04 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 09:30 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุม และในการนี้เทศบาลตำบลต้นธงได้รับโล่ห์รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอ Poster Presentation มหกรรม Long Term Care ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง อำเภอเมืองลำพูน จากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
03 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562
เวลา 09.30 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2562 แด่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมนี้ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 1/2562 ณ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
03 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จะดำเนินการเปิดฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม เวลา 09.00-16.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติ เป็นผู้นำกลุ่มหรือสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถนำสมาร์ทโฟนมาเข้าอบรมได้ โดยขอให้ส่งแบบตอบรับได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562
โทรสาร 053-537696
E-mail : lamphuntrainer@gmail.com
ผู้ประสานงาน นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ โทรศัพท์ 0 9185 35936
03 มกราคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์การรับถุงขยะของเทศบาลตำบลต้นธง  เนื่องด้วย  ขณะนี้เทศบาลตำบลต้นธงได้เปลี่ยนการใช้ถุงขยะของเทศบาลใหม่เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  เทศบาลตำบลต้นธงจึงขอความร่วมมือในการรับถุงขยะดังนี้

๑. ตัวแทนของเทศบาลต้องจดบันทึกรายชื่อพร้อมบ้านเลขที่ของประชาชนที่มารับถุงส่งให้เทศบาลตำบลต้นธงในสัปดาห์แรกของเดือนช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๒. สามารถรับถุงขยะได้ที่ตัวแทนได้หลายรอบ / เดือน เมื่อถุงขยะหมด

๓. จะเริ่มดำเนินการกลางเดือนมกราคม ๒๕๖๒

๔. ถ้ารับถุงขยะที่ตัวแทนคนไหนให้ไปรับกับตัวแทนคนเดิมเพื่อรายชื่อจะได้ไม่ซ้ำกัน

๕. สำหรับตัวแทนที่มารับถุงขยะต้องส่งรายชื่อประชาชนที่รับถุงขยะให้ทางเทศบาลตำบลต้นธงเพื่อที่จะดำเนินงานต่อไป

ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ "การรับถุงขยะของเทสบาลตำบลต้นธง" เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความปรารถนาดีจาก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง

โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๓๔๗๗๕ ต่อ ๖๐๕

02 มกราคม 2562

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น.
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 2/2561 โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธาน และมีคณะกรรมการจากผู้แทนจากโรงพยาบาลลำพูน ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน รพ.สต.ต้นธง รพ.สต.บ้านสันมะนะ ประธานอสม. ประธานผู้สูงอายุ ผู้แทนกลุ่มผู้พิการ เป็นต้น
เพื่อชี้แจงและพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
ภาพ ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
20 ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับอนุมัติ สามารถตรวจสอบรายชื่อและขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น โดยผู้ที่มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ เพื่อประกอบการรับบัตรทั้งนี้กรณี ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่ไม่สามารถมารับบัตรด้วยตนเองขอให้ญาติแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการหาแนวทางในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป

20 ธันวาคม 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 31  (451 รายการ)