ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันจันทร์ ที่12 2561
เวลา13.00 น.

        ด้วยนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัด เทศบาลตำบลต้นธง รก.ผอ กองการศึกษาฯ ได้เข้าตรวจ เยี่ยมดูแลความเรียบร้อยของศพด.ตำบลต้นธงและร่วมประชุมประจำเดือน ของ กองการศึกษาฯและหารือ การปฏิบัติงาน ต่างๆ ร่วมกัน

13 มีนาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561

ด้วยยกองส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมแปลงสมาชิกเกษตรปลอดภัยตำบลต้นธง ม.7 ตามโครงการเกษตรปลอดภัย

13 มีนาคม 2561

วัันจันทร์ ที่12 มีนาคม 2561
เวลา09.00 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดำเนินงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลต้นธง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

12 มีนาคม 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง กำหนดตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และการให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่ 14 – 28 มีนาคม พ.ศ.2561

(หมายเหตุ : หากท่านใดไม่สะดวกหรือไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปตามวันเวลาของหมู่ที่ตนเองอาศัยอยู่ ท่านสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าที่หมู่่อื่น ๆ ตามสถานที่ระบุไว้ในตารางการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ)

12 มีนาคม 2561

        เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10:36 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง ,ตัวแทนสตรีแม่บ้าน,ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน และผู้แทนกลุ่มอาชีพตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพิ่มศักยภาพธุรกิจด้วย DIGITAL MARKETI NG

09 มีนาคม 2561

วันพุธ ที่7 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 -12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับคณะกกรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมไทยยั่งยืน ระดับตำบลต้นธง ได้จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามปัญหาของประชาชน 
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่11 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

07 มีนาคม 2561

วันพุธ ที่6 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 -12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับคณะกกรมการทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมไทยยั่งยืน ระดับตำบลต้นธง ได้จัดเวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจและสอบถามปัญหาของประชาชน 
ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่10 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

06 มีนาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ "ไทยนิยม ไทยยั่งยืน" ตำบลต้นธง ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ปรับทุกข์ผูกมิตร 
ณ ศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

27 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ "ไทยนิยม ไทยยั่งยืน" ตำบลต้นธง ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ปรับทุกข์ผูกมิตร 
ณ ศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

27 กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคาร ที่27 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลป่าซาง และอบจ.ลำพูน ดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณหลังโรงเรียน 48 พรรษา

27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

23 กุมภาพันธ์ 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการ "ไทยนิยม ไทยยั่งยืน" ตำบลต้นธง ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมจัดทำแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ปรับทุกข์ผูกมิตร 
ณ ศาลา SML หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

22 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

20 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล (เพิ่มเติม)

19 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

19 กุมภาพันธ์ 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 23  (331 รายการ)