ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562
เวลา 09.30 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง โดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน และมีเด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลต้นธงร่วมโครงการ 

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 มกราคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์.......เปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินงานกิจกรรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน พื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลต้นธง ตามตารางการเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินงานกิจกรรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

เทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 และถ้วยรางวัล ที่ 3 รายการฟุตบอลอำเภอเมืองลำพูน คัพ มาให้เทศบาลที่สนับสนุน จากเจ้าของสนามฟุตบอลคาวบอยฟิลด์ นำมามอบให้กับเทศบาลตำบลต้นธง
ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562
 
นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ นักสันทนาการเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลต้นธงรับมอบลูกชิ้นจากบ้านสันมะนะที่นำมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตในพื้นที่ตำบลต้นธง
ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
09 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562
 
นายสว่าง ณ วงศ์ สมาชิกสภาเทสบาลตำบลต้นธง เขต 1 ว่าที่รต. สรรเสริญ ไชยยา ผู้อำนวยการกองช่าง นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ นักสันทนาการเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลต้นธงรับมอบน้ำดื่มจากนิ่มซีเส็งที่นำมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตในพื้นที่ตำบลต้นธง
ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
09 มกราคม 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง โดย พนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมอสม.แต่ละหมู่บ้าน ร่วมกับอำเภอเมืองลำพูน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรม kick off 60 วัน แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ต.อุโมงค์ โดยมีกิจกรรมทำพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เดินขบวนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
09 มกราคม 2562

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562
 
ภาคินฟาร์ม ได้นำของขวัญมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ของเทศบาลต้นธง โดย นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ นักสันทนาการ เป็นตัวแทนรับมอบ
 
ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 มกราคม 2562

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562

เวลา 09.30 น.

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดประชุมการจัดการแข่งขันและจับฉลาก โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธง ครั้งที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธานแม่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธง เพื่อปรึกษาหารือและพิจารณาการจัดการแข่งขันกีฬาและการจับฉลากแบ่งสายแต่ละชนิดกีฬา

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 มกราคม 2562

แจ้งประชาสัมพันธ์....เปลี่ยนแปลงวันเวลาในการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน รายละเอียดตามตารางการเปลี่ยนแปลงวันที่ดำเนินงานกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ 1-11 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562
จัดโดย งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 มกราคม 2562

วันที่ 8 มกราคม พศ. 2562
 
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสู่ความยั่งยืน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 2 เป็นการสรุปภาพรวมกระบวนการถอดบทเรียนการจัดการขยะ จังหวัดลำพูน ณ กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 มกราคม 2562

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562
 
บริษัท ทรัพย์มาลี จำกัด ได้มอบรถจักรยาน จำนวน 1 คัน เป็นของขวัญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ของเทศบาลต้นธง โดย นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ นักสันทนาการ เป็นตัวแทนรับมอบ
 
ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 มกราคม 2562

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562
 
หจก.ศิริลาภา พาณิชย์ มอบขนมเป็นของขวัญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ของเทศบาลต้นธง โดย นายเมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์ นักสันทนาการ เป็นตัวแทนรับมอบ
 
ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 มกราคม 2562

วันอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 

หจก.พรพัธสิญา มอบของขวัญร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ของเทศบาลต้นธง โดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้รับมอบ

ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

08 มกราคม 2562

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 
เวลา 12.28 น.

ตัวแทนจากโรงน้ำแข็งลำพูนกิจวารี ได้นำของขวัญมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ของเทศบาลต้นธง

ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 มกราคม 2562

วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 
เวลา 12.29 น.

คุณสกลวัฒน์ ภูวลดาอมร หมู่บ้านลำพูนฟลอริช ได้นำของขวัญมาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลต้นธง ที่จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 ของเทศบาลต้นธง

ในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 มกราคม 2562

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 31  (451 รายการ)