ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลต้นธง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลต้นธง จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางทุนทางวัฒนะรรมของชุมชนของตำบลต้นธง ที่มีความโดดเด่น ในด้านเอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลายและคุณลักษณะที่ดีและมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มตัวแทนในตำบลต้นธง

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

17 สิงหาคม 2561

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้กองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง
ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง บริเวณถนนด้านข้าง ด้านหน้า รร.อรพิน หน้าวัดกู่เหล็ก ด้านหลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพุน ถนนเลียบลำเหมืองไม้แดง(โรงสีข้าว) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

16 สิงหาคม 2561

วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้กองช่างเทศบาลตำบลต้นธง
ดำเนินการ ปรับผิวทางถนนเลียบลำเหมืองฟ้าผ่า ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน และวัดระยะทางเพื่อใช้สำหรับการออกแบบถนนเลียบลำเหมืองฟ้าผ่าให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพู

15 สิงหาคม 2561

วันอังคาร ที่14 สิงหาคม 2561

เวลา 09.30 น. ด้วยสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ 2561  วันที่1 - 30 สิงหาคม 2561นั้น เพื่อให้เตรียมข้อมูลสำหรับตอบกระทู้หรืออภิปรายของสภาเทศบาลตำบลต้นธง

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

 

14 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ ที่12 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงร่วมงานจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยนช์ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อม นางจิณณษรัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน นายอำเภอเมืองลำพูน นายประทีบและนายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง และประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
เพื่อกำจัดวัชพืชในลำเหมืองไม้แดง และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนเลียบลำเหมืองไม้แดง

ณ บริเวณอาคาร 108 การสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลลำพูน

12 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยบำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้ คว่ำน้ำที่ขังตามที่ต่าง ๆ กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง
ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

10 สิงหาคม 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงเข้าร่วมพิธีลงนามประกาศ อำเภอเมืองลำพูน No Foam ภายใต้การขับเคลื่อน “จังหวัดลำพูนสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ในงานมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 15 แห่งในเขตอำเภอเมืองลำพูน ,ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงได้จัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ No Foam เพื่อเป็นการขยายผลนโยบายรัฐบาลด้านการบริหารจัดการขยะ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยจังหวัดลำพูนพร้อมที่จะประกาศ “ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” ภายในเดือนกันยายน 2561 นี้ ถือเป็นการต่อยอดหลังจากที่จังหวัดได้รับรางวัล จังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศเมื่อปี 2560

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

10 สิงหาคม 2561

วัน อังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น.

นางสาวอรทัย ทาธง นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธง ได้ทำการต้องรับ นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขฯ เทศบาลตำบลต้นธง ที่ได้มาให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคระบาด ที่มาในช่วงฤดูฝน เช่น โรคไข้เลือดออก และ โรคมือเท้าปาก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง

07 สิงหาคม 2561

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
และ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

28 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดพิธีลงถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและร่วมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาปลูกขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งและกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิวราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้านายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาว ธัญญารัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวเปิดรายงานพร้อมประธานสภา สาชิกสภาตำบล ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

26 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เทศบาลตำบลต้นธงได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. ๒๕๖๑ จากคณะกรรมการประเมินประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการตรวจประเมิน แบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
๓. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
๔. ด้านการบริการสาธารณะ
๕. ด้านธรรมาภิบาล
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

24 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ ที่23 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 - 15.00น.

ด้วยกองการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการเกษตรทั่วไป หมู่1 - หมู่11 ตำบลต้นธง

ณ เทศบาลตำบต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

23 กรกฎาคม 2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลต้นธง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม 2561
23 กรกฎาคม 2561

 

วันที่ 20 ก.ค. 2561

ด้วย กองส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร กิจกรรม อบรมการแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงเป็นประธานเปิดพิธี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง เพื่อให้องค์ความรู้การผลิตลำไยเนื้อสีทอง การตลาด และฝึกปฏิบัติคว้านเนื้อลำไย

ณ ศูนย์เรียนรู้ลำไยเนื้อสีทอง บ้านนายเอนก โพธิพฤกษ์ ม.5 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

20 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่19 กรกฎาคม 2561
เวลา10.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชุมการจัดขบวนแห่งานลำใยไทย ลำใยลำพูน ประจำปี 2561ซึ่งเทศบาลตำบลต้นธงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักและรับผิดชอบในการจัดรถประดับตกแต่งลำใยพร้อมขบวนเข้าร่วมงานดังกล่าว 1 ขบวน ในเดือน สิงหาคม 2561 เพื่อให้การจัดขบวนแห่งานลำใย ลำใยไทย เป็นไปด้วยความเรีบยร้อย จึงประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดขบวนแห่ฯ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

19 กรกฎาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 26  (380 รายการ)