แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
229
เดือนนี้
4,421
เดือนที่แล้ว
4,125
ปีนี้
8,546
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
356,348
ไอพี ของคุณ
54.236.62.49กิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณลานหน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

28 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

28 กันยายน 2563

เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ตำบลขับ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ให้เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการเสริมสร้าง "ตำบลขับขี่ปลอดภัย" ดีเด่น จำนวน ๓ แห่ง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

28 กันยายน 2563

มอบบ้าน โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ร่วมเป็นเกียรติมอบบ้าน โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ บ้านเลขที่๒๐๙/๒ บ้านปากล้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

25 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตำบลต้นธง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ เทศบาลตำบลต้นธง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายเศรษฐ ตาปิง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

25 กันยายน 2563

จิตอาสา ปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนา ปรับภูมิทัศน์,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรม จิตอาสา ปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตกของสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 กันยายน 2563

ประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๑ ประจำปี,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ของเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 กันยายน 2563

โครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน จังหวัดลำพูน ประจำปี,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลต้นธง เข้าร่วมโครงการขยายผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน จังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๓ กิจกรรมย่อยที่ ๒ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนสู่ความยั่งยืน ระดับอำเภอ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
23 กันยายน 2563

ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อติดตามงาน ชี้แจงข้อราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 กันยายน 2563

จิตอาสา ความปลอดภัยทางถนน ณ ถนนพื้นที่ตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำกิจกรรม จิตอาสา ความปลอดภัยทางถนน ณ ถนนพื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาคัดเลือกสื่อการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนางสุจิรา พุทธวีวรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาคัดเลือกสื่อการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 กันยายน 2563

จิตอาสา พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรม จิตอาสา พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้เป็นแนวรั้ว ณ บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตกของสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

22 กันยายน 2563

เข้าร่วมประชุมและร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมและร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน และสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการ ในการเข้าปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานข้างเคียง ณ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

22 กันยายน 2563

ประชาคมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ประจำปี ๒๕๖๓,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรตำบลต้นธง จัดประชาคมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลาประชารัฐ บ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

21 กันยายน 2563

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 84  (1251 รายการ)