ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561

ด้วยประธานผู้สูงอายุตำบลต้นธง (นายสุริยา สำอางค์) ได้มอบเครื่องอุปโภค ให้เทศบาลตำบลต้นธง โดย(นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง )ได้รับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับ (นายกมล ยะคำแจ้)ผู้อำนวยการ รพสต.สันมะนะ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุพึ่งพิง และผู้ยากไร้ ในตำบลต้นธง ต่อไป

ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพู

 
23 เมษายน 2561

ขอเชิญร่วมโครงการวันเทศบาลและร่วมกิจกรรมวันเทศบาล ในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ซึ่งวันเทศบาล ตรงกับวันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศแต่งตั้งวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลให้มากขึ้น

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลต้นธงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ พิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รณรงค์ทำความสะอาด ปรับปรุงตกแต่งบริเวณอาคารและรอบ ๆ อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าว

 
20 เมษายน 2561

วันอังคาร ที่10 เมษายน 2561

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธงจัดโครงการอบรมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงเป็นประธานเปิดพิธี และ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง แม่บ้าน อสม. 11หมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อปลุกฝั่ง จิตสำนึกประชาชนในตำบลต้นธงให้ตระหนักถึงการเข้ามามรส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบทอดและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีดังเดิมไม่ให้สูญหาย
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

11 เมษายน 2561

วันจันทร์ ที่2 เมษายน 2561
เวลา 09.00

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง โดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพพัทธ์กูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (ไตรมาสที่ 1 - 2) ปีงบประมาณ 2561 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2559 ข้อ 13 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

02 เมษายน 2561

วันศุกร์ ที่30 มีนาคม 2561
เวลา09.00 - 12.00 น.

ด้วยกองการศึกษาฯ เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบวุฒิบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นผู้มอบวุฒิบัตรและนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพันธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมกิจกรรมและมีการแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

30 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีื ที่29 มีนาคม 2561
เวลา08.30 - 11.30 น.

ด้วยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ซ้อมมอบวุฒิบัตรให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธง
โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นผู้มอบวุฒิบัตร
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

29 มีนาคม 2561

วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 13.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ วัดพันตาเกิน บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

20 มีนาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 13.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ ศาลา เอนกประสงค์ (วัดรมณียารามกู่ระมัก)

19 มีนาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 06.00 – 08.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ(วันพระ) นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลต้นธง และ สวท.ลำพูนได้จัดรายการ ปะป้อเมืองอู้เรื่อง เมืองลำพูน ณ วัดพันตาเกิน หมู่ที่ 5 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

16 มีนาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ ศาลาเอนกประสงค์ โครงการบ่อแฮ้วแลนด์วิลล์ หมู่3 บ้านบ่อแฮ้ว ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

16 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00น.

      เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาตำบลต้นธงร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดพันตาเกิน หมู่ที่ 5 บ้านพันตาเกิน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

15 มีนาคม 2561

วันอังคาร ที่13 มีนาคม 2561

        กองสาธารณสุข ได้สาธิตวิธีการใช้เครื่องพ่นหมอกครัวให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 

14 มีนาคม 2561

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ศาลา SML ซอยสตาร์อินน์ ลำพูนแลนด์แอนด์เฮาท์ ซอย 8

14 มีนาคม 2561

วันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและให้ความรู้ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2) ระหว่างวันที่14 - 28 มีนาคม 2561
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.1 ศาลา SML ซอยสตาร์อินน์ ลำพูนแลนด์แอนด์เฮาท์ ซอย 8

14 มีนาคม 2561

ตารางออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัดซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และการให้ความรู้ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1-2)
ระหว่างวันที่ 14 - 28 มีนาคม พ.ศ2561

 
13 มีนาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 23  (331 รายการ)