ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันจันทร์ ที่4 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น.
 
ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้เป็นประธานประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง
04 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ ที่1 มิถุนายน 2561
เวลา 10.00

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมประธานสภาและสมาชิกสภา ตำบลต้นธง และ ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ราย นายประจักษ์ พงษ์ไพร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัดเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เพื่อมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานท่วไป ระดับต้น) สังกัด สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

01 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ ที่1 มิถุนายน 2561

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริมการลดและแยกขยะในเขตเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ และเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ปลายทาง

ณ เทศบาลตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

01 มิถุนายน 2561

วันพฤหัสบดี ที่31 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยกองสวัสดิการและสังคม และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตำบลต้นธง ตามที่รัฐบาลใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดมาตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ระยะ 2 และพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว โดยการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดีการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปตามความเรียบร้อย ตอบสนองต่อความต้องการของเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์

ณ ห้องปประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

31 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ ที่25 พฤษภาคม 2561
เวลา09.30 - 12.00 น.

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ประจำปี 2561 กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธงและสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

25 พฤษภาคม 2561

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561

     ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ได้จัดโครงการ หุ้นส่วน ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าและพัฒนาชีวิตคนในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 โดยได้นำ เครือข่ายวัฒนธรรมตำบลต้นธง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้น้ำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม อสม. เด็กและเยาวชน ในตำบลต้นธง และกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลต้นธง ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การจัดการทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองความ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และยังได้เข้าเยี่ยมชมโบราณสถาน วัดต้นเกว๋น ตำบลหนองความ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และสำคัญ เพื่อเรียนรู้กระบวนการพัฒนาแห่งโบราณสถานให้เป็นแหล่งความรู้ในชุมชนเพื่อที่จะได้นำมาประยุกต์และต่อยอดแหล่งโบราณสถานในตำบลต้นธงสืบไป โดยการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

24 พฤษภาคม 2561

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561
เวลา 09:00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยพนักงานราชการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8/2561โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ลานหน้าวัดกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ยังได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ "ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)" ในแต่ละตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนสู่ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" อันเป็นการขยายผลพัฒนาต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2560 ที่จังหวัดลำพูนได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ต่อไป

น.ส ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์ ;รายงานข่าวงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

23 พฤษภาคม 2561

 

วันจันทร์ ที่21 พฤษภาคม 2561

ด้วยงานป้องกันฯเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ สท.หมู่7 และชาวบ้านหมู่7 บ้านจักคำภิมุข ร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนหมู่5 บ้านพันตาเกิน หมู่7 บ้านจักคำภิมุข เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เกิดพายุลมแรงทำให้ต้นไม้โค้นล้ม

22 พฤษภาคม 2561

วันอังคาร ที่22 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.30-14.30 น.

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับคณะ กรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลต้นธง ประชุมระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบในประชุม
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
3. ระเบียบวาระการเงิน
4. เรื่องที่เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
5. เรื่องติดตาม
6. เรื่องอื่นๆ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

22 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันอังคาร ที่22 พฤษภาคม 2561

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนาย ประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรตำบลต้นธง พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาภัยฯและกองช่าง ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนตำบลต้นธงจากเหตุวาตภัยประชาชนได้รับความเดือนร้อน300ครัวเรือนกระเบื้องเสียหายรวมครอบกระเบื้องจำนวน5000แผ่น

22 พฤษภาคม 2561

นศุกร์ ที่18 พฤษภาคม 2561

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมลำไยคุณภาพ พร้อมวิทยากร และชาวบ้าน เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการผลิตลำใยที่มีคุณภาพ การทำลำใยก่อนฤดู และการตัดแต่งช่อผลลำไย เพื่อผลิตลำใยคุณภาพดีออกสู่ตลาด

ณ ศูนย์เรียนรู้ลำไยตำบลต้นธง บ้านนายสายทอง เทพมาลัย หมู่ทีี่6 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

18 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ ที่14 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง พระครูวิสิฐปัญญากร รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆารวาส ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุกู่ละมัก วัดรมณียาราม ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีศรัทธาประชาชนตำบลต้นธงและประชาชนในจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานพิธีกันอย่างมากมาย

ณ วัดรมณีราม (กู่ละมัก) บ.ศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

14 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม 2561
เวลา 08.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับประชาชน บ้านศรีย้อยและประชาชนในตำบลต้นธง ได้ร่วมกันขึ้นไปอัญเชิญน้ำทิพย์ จาก ยอดดอยขะม้อ เพื่ออัญเชิญ ไป สรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ละมัก ประจำปี 2561 ( ถือว่าเป็นปฐมสังฆารามแรกแห่งนครหริภุญชัย เป็นวัดที่เจ้าแม่สร้าง ครูบาศรีวิชับบูรณะ ) และเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพและการสักการะ ของคนในตำบลต้นธงและจังหวัดลำพูน รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป 
# ปีนี้ ประชาชนมาร่วมกันคึกคักกว่าทุกปี

13 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันอาทิตย์ ที่13 พฤษภาคม 2561
เวลา 18.09 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง คณะช่างฟ้อนในตำบลต้นธงและ จังหวัดลำพูน รวมทั้ง ช่างฟ้อน ของเทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางสาว ธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง คณะผู้บริหารและ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนมือ ถวาย องค์เจ้าแม่จามเทวีและ องค์พระธาตุเจ้ากู่ละมัก ในงานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุเจ้ากู่ละมัก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 13-14 พค 2561

ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) บ.ศรีย้อย ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

13 พฤษภาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 251
เวลา 09.12.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมประชาคมระดับตำบล ตำบลต้นธง เพื่อส่งเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา และเกิดประโยนช์ต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธงและบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 
11 พฤษภาคม 2561

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 24  (355 รายการ)