ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดโครงการ
"เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ตำบลตนธง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

ในการนี้ ได้จัดกิจกรรมตรวจเลือดหาสารเคมี ตกค้างในร่า่งกาย รอบที่ ๒ 
ให้ แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลต้นธง

28 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดทำโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในอาหารทั้งสารพิษตกค้างและเชื้อโรคในอาหารให้ร้านและแผงลอยในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง

ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืือ
กิจกรรมครั้งที่ ๑ 
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจทางกายภาพของร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร และฝึกปฏิบัติการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ๔ ชนิด ให้แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
กิจกรรมคร้งที่ ๒
การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารฯ
กิจกรรม ที่ ๓
การตรวจร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหารฯ

ในการนี้ ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง จึงได้จัดกิจกรรมครั้งที่ ๔ 
พิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาดอร่อย และ อาหารปลอดภัย
ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร/ร้านขายของชำ ร้านอาหารในโรงเรียนและร้านอาหารในโรงพยาบาลลำพูน ตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

27 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธงได้จัดให้มีการประชุมติดตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธงขึ้น

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลต้นธง

ณ เทศบาลตำบลต้นธง

27 กันยายน 2560

วันอังคาร ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรื่อนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในการนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาลำพูน ได้รับมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียนในเขตบริการของ ธ.ก.ส. สาขาลำพูน และได้ดำเนินการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีรายชื่อที่มีสิทธิในเขตพื้นที่ ตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

26 กันยายน 2560

วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ด้วยทางชมรมกำนัน ผูัใหญ่บ้านตำบลต้นธง และ แขวงการทางจังหวัดลำพูน 
ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือ รับฟังข้อคิดเห็น ในการจัดระเบียบถนนสายสันต้นธง - สบทา

เนื่องจากถนนสายดังกล่าวมักมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำให้ เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ในการนี้จึงได้จัดให้มีการประชุมขึ้น โดยมี
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชนที่อยู่ติดกับถนน สายสันต้นธง-สบทา ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

25 กันยายน 2560

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น

โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ 
ปลัดเทศบาลตำบลต้่นธง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม

ในการนี้้ได้ดำเนินการประชุม โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธา่นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรืิ่อง ที่เสนอใหม่
- พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ พร้อมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

24 กันยายน 2560

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๐๙. ๐๐ น.

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับมอบถังขยะเปียก 

ในหมู่ที่ ๘ บ้านใหม่สันมะนะ เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมัก
จากขยะเปียกที่ถูกต้องให้กับประชาชนที่เป็นตัวแทนรับมอบถังขยะ 

21 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธงได้จัดทำโครงการคัดเเยกขยะ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน ส่วนราชการ มีส่วนร่วมในการคัดเเยกขยะด้วยวิธี ๓Rs ซึ่งเป็นการคัดเเยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ 
โดยเทศบาลตำบลต้นธงได้จัดทำชุดสาธิตการคัดเเยกขยะให้กับ วัด โรงเรียน ส่วนราชการ เพื่อเป็นต้นแบบในการคัดเเยกขยะแต่ละประเภท

ในการนี้ นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบชุดสาธิตการคัดเเยกขยะ ให้กับตัวแทน จาก วัด โรงเรียน ส่วนราชการ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

20 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๒๐  กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมผู้นำชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับมอบถังขยะเปียก 
ในหมู่ที่ ๕ บ้านพันตาเกิน และหมู่ที่ ๖ บ้านสันมะนะ เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมัก
จากขยะเปียกที่ถูกต้องให้กับประชาชนที่เป็นตัวแทนรับมอบถังขยะ
20 กันยายน 2560

วันที่ ๑๗ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลต้นธง และผู้นำชุมชน

ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับมอบขยะเปียก หมู่ที่ ๑ ,๒, ๓ และ ๔ เพื่อรับฟัง ปัญหาพร้อมทั้งแนะนำวิธีการทำปุ๋ยหมัก จากขยะเปียกที่ถูกต้อง

19 กันยายน 2560

วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ด้วยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และ
กองการศึกษาเทศบาลตำบลต้นธง

ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุม การดำเนินงาน ประเพณี ลอยโขมด ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน,กลุ่มสตรี แม่บ้าน ,อสม. ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน 

เพื่อหารือการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ และการจัดกิจกรรมต่างๆ
ภายในงาน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง
15 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ด้วยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
และกองการศึกษาเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธงได้จัดให้มีการประชุมการดำเนินงาน ประเพณี ลอยโขมด ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมร่วมกับคณะกรรมการการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดงาน 
"ประเพณี ลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก"
ในวันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายนย ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

13 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ด้วยกองการศึกษาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการจัดให้มีการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน 
โครงการลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
"ประเพณี ลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก"
ในวัน พุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ในการนี้ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

13 กันยายน 2560

วันอังคาร ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง 
ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลต้นธง 
ได้จัดให้มีการประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านประจำตำบลต้นธง และ คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีกาเกษตรประจำตำบลต้นธง ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐ 

เพื่อพิจารณา กิจกรรมและโครงการต่างๆ เผื่อวางแผนการดำเนินงานและติดตามผลด้านการเกษตรในตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง
12 กันยายน 2560

ด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงที่จอดรถคนพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
12 กันยายน 2560

|<<<.....222324252627282930.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 26 / 36  (538 รายการ)