ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพืนที่ เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพิื้นที่ เทศบาลตำบลต้นธง ขึ้น

เพื่อนำเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านสุขภาพ

พร้อมเสนอร่างแผนปฏิบัติการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ชี้แจงการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

ในการนี้ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

06 ธันวาคม 2559

วันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยจังหวัดลำพูน จะได้ซ่อมแซม และ สร้างบ้านหลังใหม่ให้เเก่ ประชาชน ผู้ยากไร้และขาดโอกาส ในโครงการบ้านพอเพียง ตามแนวประชารัฐภายใต้ "เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง จังหวัดลำพูน (บ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี) ในพื้นที่ อำเภอเมืองลำพูน

ทั้งนี้ในตำบลต้นธง ได้มีการมอบบ้านที่ สร้างเสร็จ และอุปกรณ์ ก่อสร้างบ้านรวม จำนวน ๔ หลัง

นำโดย นายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานมอบบ้านและ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอก ให้แก่เจ้าของบ้าน ที่จะเริ่มสร้างใหม่ด้วย

ในการนี้ ได้มี สถาบันพัฒนาองค์ชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พนักงาน เจ้าหน้าที่ กองสวัสิการสังคมเทศบาลตำบลต้นธง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง
นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐษ์ สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

05 ธันวาคม 2559

วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยพระครูวีรธรรมจักร เจ้าอาวาสวัดจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ผู้ใหญ่บ้าน ไวยาวัจกร คณะกรรมการวัด กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรม อสม.ชมรมผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะศรัทธา วัดจักรคำภิมุข ได้จัดกิจกรรม ประพฤติวัตร - ปฏิบัติธรรม เข้ารุกขมูลกรรม (เข้ากรรม) ในวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

ในการนี้ เทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ในคืน วันอาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. 
พร้อมกันนี้ ได้รับฟังพระธรรมเทศนา โดย พระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณ.โณ สุสานสันติสุข อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ณ วัดจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

04 ธันวาคม 2559

วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มในการปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกาย สนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีกำหนดการติดตามและประเมินผลการใช้จักรยานตามโครงการฯ และ รับบริจาคขยะรีไซเคิล สมทบทุนทอดผ้าป่าตามกิจกรรม "คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ" ในวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
โดยเริ่มต้นจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ มายังเทศบาลตำบลต้นธง ระยะทางรวมทั้งสิ้น ๖.๙ กิโลเมตร

ในการนี้ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงได้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ แและได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

02 ธันวาคม 2559

ด้วยจังหวัดลำพูน ได้จัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ในวันที่ ๒ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

โดยจะจัดขบวนแห่แสดงความไว้อาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปยังสถานที่จัดงาน และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
ณ ที่บริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดลำพูน

ในการนี้ นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

02 ธันวาคม 2559

ด้วยคณะสงฆ์ตำบลต้นธง สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง และคณะศรัทธาประชาชนตำบลต้นธง 
ได้จัดให้มี พิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(ปัญญาสมวาร ๕๐ วัน) ขึ้นใน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

และพร้อมกันนี้ สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง และคณะศรัทธาบ้านจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง ได้ จัดกิจกรรม ประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม เข้ารุกขมูลกรรม (เข้ากรรม) ในวันที่ ๑ - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้เข้าร่วมทำบุญ เพื่ออุทิศไปหา ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

และขอเชิญร่วมทำบุญซื้อดิน เพื่อที่จะถมและปรับปรุงบริเวณที่จะนำไปก่อสร้างกำแพงรอบวัดต่อไป

ในการนี้ ได้มี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมทั้ง นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สภาสมาชิสภาเทศบาลตำบลต้นธง 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้่าน และ ประชาชนตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ณ วัดจักรคำภิมุข หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

01 ธันวาคม 2559

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง จะได้ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามโครงการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ ตำบลต้นธง และกิจกรรมการรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อสมทบทุนทอดผ้าป่าตามกิจกรรม " คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ" ในวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามโครงการปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพ ตำบลต้นธง และ และกิจกรรมการรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อสมทบทุนทอดผ้าป่าตามกิจกรรม " คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ"ขึ้น เพื่อชี้แจง แนวทางในการดำเนินงาน

โดยมีนาย ประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

28 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น.

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลต้นธง ได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมกีฬาตำบลต้นธงขึ้น

ในการนี้ จึงได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ การดำเนินการชมรมกีฬาตำบลต้นธง และการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้นธง ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

เพื่อชี้เเจง หลักการและ เหตุผล 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมกีฬาตำบลต้นธง

และหารือแนวทาง ในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลต้นธง ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธาน ในการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

28 พฤศจิกายน 2559

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชาคมสุขภาพขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมการค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชืวิต ของประชาชนในตำบลต้นธง

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการประชาคมสุขภาพขึ้น ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิสภาเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

27 พฤศจิกายน 2559

วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชาคมสุขภาพขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมการค้นหา
ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชืวิต 
ของประชาชนในตำบลต้นธง
ในการนี้ จึงได้จัดประชาคมสุขภาพขึ้น ณ วัดรมณียาราม (วัดกู่ระมัก) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ 
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิสภาเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ ในหมู่ที ๔ และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

26 พฤศจิกายน 2559

วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชาคมสุขภาพขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมการค้นหา ปัญหาและความต้องการของชุมชน ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชืวิต ของประชาชนในตำบลต้นธง

จึงได้จัดให้มีการประชาคมสุขภาพขึ้น ณ ศาลา SML หมู่ที่ ๑๐ บ้านริมกวง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิสภาเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

26 พฤศจิกายน 2559

วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชาคมสุขภาพขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมการค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชืวิต ของประชาชนในตำบลต้นธง

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการประชาคมสุขภาพขึ้น ณ วัดล้องกู่คำ หมู่ที่ ๙ บ้านปากล้อง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิสภาเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ม.๙ และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

25 พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการประชาคมสุขภาพขึ้น เพื่อดำเนินกิจกรรมการค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชืวิต ของประชาชนในตำบลต้นธง

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการประชาคมสุขภาพขึ้น ณ วัดกมลธัชยาราม หมู่ที่ ๓ บ้านบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง

พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิสภาเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ม.๓ และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

24 พฤศจิกายน 2559

วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เนื่องด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ได้จัดให้ มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีเวทีประชาคมสุขภาพ ขึ้น ณ ศาลาSML หมู่ที่ ๗ บ้านจักรคำภิมุข ตำบลต้นธง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ขึ้น

เพื่อดำเนินการค้นหาปัญหาและความต้องการ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชืวิต ของประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธง

โดยมี นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ อสม. ม.๗ และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

23 พฤศจิกายน 2559

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ มอบรถสามล้อโยก ให้แก่ประชาชน(ผู้พิการ)ในพื้นที่ตำบลต้นธง

ได้แก่ นายแก้วลูน เขียวธง และ นายนิกร ศรีตุ่นธง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ในการดำเนินกิจวัตรประจำวันของผู้พิการ

23 พฤศจิกายน 2559

|<<<.....222324252627282930.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 26 / 31  (451 รายการ)