ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน

ในการนี้ นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง
ได้เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว 
ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน
12 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ ที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง (โรงเรียนผู้อุ้มชู) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลต้นธง
โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลและผู้ปกครองเด็กในการส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการบุตรหลานในความดูแล
และกิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM ในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
11 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการจัดการขยะ ตามโครงการประชารัฐรวมใจลำพูนไร้ขยะเปียก ประจำปี ๒๕๖๐
โดยได้ดำเนินการส่งมอบถังพลาสติกพร้อมฝาปิดใส่ขยะเปียกของอำเภอเมืองลำพูน จำนวน ๖๕ ใบ ให้กับหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะชุมชน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ตามโครงการประชารัฐรวมใจลำพูนไร้ขยะเปียก ประจำปี ๒๕๖๐
และได้ส่งมอบถังกำจัดขยะเปียกให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการเปียกทั้ง ๕ หมู่บ้านตามโครงการคัดแยก ประจำปี ๒๕๖๐
ทั้งนี้ นำโดยนายประกาศิต  รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกทศมนตรีตำบลต้นธง ยังได้ลงนามร่วมกับ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธงเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นตำบลปลอดขยะเปียก ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านจักรคำภิมุข ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
10 สิงหาคม 2560


 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 

ได้ติดตามการดำเนินการแปรรูปลำไยสีทอง ของนายเอนก โพธิพฤกษ์ เกษตรกรหมู่ที่ ๕  บ้านพันตาเกิน ตำบลต้นธง ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองของเทศบาลตำบลต้นธง โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเตาอบลำไย มาออกแบบและก่อสร้างเตาอบ พร้อมทั้งสอนวิธีการอบลำไย โดยละเอียด ทั้งนี้ยังได้เชิญผู้ที่ชำนาญด้านการแกะลำไยมาสอนผู้ที่ว่างงานในหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านพันตาเกิน 

 

มีรายได้เสริมต่อไป

10 สิงหาคม 2560

วันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดงานลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่่างวันที่ ๘ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน

โดย เทศบาลตำบลเวียงยอง ร่วมกับ เทศบาลตำบลต้นธง ,เทศบาลตำบลเหมืองง่า ,เทศบาลตำบลบ้านกลาง ,เทศบาลตำบลมะเขือเเจ้
ได้่ร่วมกันจัดทำขบวนรถประดับลำไยและได้ร่วมขบวนแห่ดังกล่าว

ในการนี้ นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ,พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง และ นักเรียนโรงเรียนวัดสันต้นธง ผู้ได้เข้าร่วมเดินขบวนในงาน "ลำไยไทย ลำไยลำพูน ประจำปี ๒๕๖๐
ณ บริเวณถนนอินทยงยศ
หน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ในปี ๒๕๖๐
09 สิงหาคม 2560

09 สิงหาคม 2560

08 สิงหาคม 2560

วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ได้ดำเนินโครงการ " อุ้ยจูงหลานเข้าวัด" ครั้งที่ ๑
ในการส่งเสริม ปลูกฝั่ง ความรัก ความสัมพันธ์ ในครอบครัวระหว่างผู้สูงอายุและเด็ก ในตำบลต้นธง 
และให้ได้รู้จักสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัด และเรียนรู้ การปฏิบัติ ตนในการเข้าวัดได้อย่างถูกต้อง
07 สิงหาคม 2560

วันจันทร์ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน โดยจัดการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับเตาเผาไร้ควัน ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่สนใจ ณ วัดสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

07 สิงหาคม 2560

กองทุนสุขภาพตำบลต้นธง จัดตั้งขึ้น เมื่อปีงบประมาณ 2549 ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545 ที่กำหนดให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการบริหารจัดการในพื้นที่ของตนเองอย่างมีเอกภาพ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ที่ปรึกษา  

2.สาธารณสุขอำเภอเมือง          ที่ปรึกษา

3.นายประกาศิต  รังสรรค์          ประธานกรรมการ                     

4.นายอุดม สุริยะวงศ์    รองประธานกรรมการคนที่1                       

5.นายอำนวย ติใหม่      รองประธานกรรมการคนที่2                       

6.นายอนันต์ วุฒิโรธง    กรรมการ                  

7.นายชัยรัตน์ สินประเสริฐ   กรรมการ                  

8.นางบุญทวี ลอยดี           กรรมการ                  

9.นายกมล ยะคำแจ้           กรรมการ                  

10.นางสุนีย์ กันทาธง         กรรมการ                  

11.นางสาวราศรี ชุมแสง      กรรมการ                  

12.นายสมบูรณ์ กัลละหะ      กรรมการ                  

13.นายชูชาติ อินทร์วรรณ     กรรมการ                  

14.นายอรรณพ อินทร์วรรณ    กรรมการ                  

15.นายสมพร ติใหม่            กรรมการ                  

16.นางอัญลี ภู่ตะกูล            กรรมการ                 

17.นางสุวภัทร สร่างโศรก      กรรมการ                  

18.นางจิราภรณ์ เสวะกะ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 วิสัยทัศน์ (vission)

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธงจะเป็นองค์กรแห่งการดูแลสุขภาพที่มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนตำบลต้นธง ให้เป็นไปตามวิถีของสุขภาวะแบบพอเพียง สร้างความยั่งยืนโดยใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้

 พันธกิจ

  1. ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคและส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน ตำบลต้นธง
  2. สร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลต้นธงโดยยึดหลักการจัดการสุขภาพแบบพอเพียง
  3. ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมทางสุขภาพระหว่างประชาชนในตำบลต้นธงอย่างต่อเนื่อง
  4. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/ดูแลสุขภาพประชาชนตำบลต้นธง
  5. สร้างระบบการบริหารจัดการของหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนตำบลต้นธงทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

          วัตถุประสงค์

1.เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพมาตรฐานประชาชน

2.เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ  

3.เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองและร่วมบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

4.เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. เพื่อประสานและสนับสนุนการดำเนินการจัดการเสริมสร้างสุขภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนภายในตำบลต้นธง

 ดำเนินการตามกิจกรรม 5ประเภท

1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

2.เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรภาคประชาชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ

4.เพื่อบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ 

5.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ

05 สิงหาคม 2560

ด้วยโรงเรียนวันสันต้นธง จะได้จัดงานทำบุญอาคารเรียน "อาคารจามจุรีรัฐราษฎร์อุปถัมภ์" ขึ้น
ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐


ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการ ช่วยเหลือ

โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆ อาคารเรียน เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ ในการจัดงาน ทำบุญ ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

04 สิงหาคม 2560

วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำลต้นธง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
หลักสูตรเตาเผาไร้ควัน โดยจัดการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับเตาเผาไร้ควัน รวมทั้งเตาไบโอชาร์ซึ่งได้รับความรู้จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
01 สิงหาคม 2560

วันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
และจัดกิจกรรมโครงการ 
"Big Cleaning Day"เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขึ้น

ในการนี้ นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ ่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ครั้งนี้

พร้อมกันนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน ตำบลต้นธง ได้ร่วมใจกันลงนามถวา่ยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และจัดกิจกรรม"Big Cleaning Day"
ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย และเส้นทางสาธารณะ ในตำบลต้นธง

31 กรกฎาคม 2560

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 ด้วยจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ ๙
และสมเด็จพระเจ่้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขึ้น

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดย เมื่อเวลา ๐๖.๐๐ น. ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

เวลา ๐๗.๓๐ น. ได้เข้าร่วมพิธีศาสนมหามงคล ๕ ศาสนา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เวลา ๑๐.๐๐ น. ได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระเชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน

28 กรกฎาคม 2560

 

  ด้วยกองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรม ลงนามปฎิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ในสังคม ให้คงอยู่สืบไป
 ท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมลงนาม ปฎิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ฯ 
สามารถลงนามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐ ได้ตั้งแต่ บัดนนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 

28 กรกฎาคม 2560

|<<<.....192021222324252627.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 23 / 31  (451 รายการ)