ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป 

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการ ล้างลานเอนกประสงค์ และบริเวณ รอบๆ วัดล้องกู่ไทย หมู่ที ๘ บ้านใหม่สันมะนะ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สวยงาม ในงานทำบุญทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ในวันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

25 ตุลาคม 2559

วันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยที่ ๓ และ ซอยที่ ๑๒ หมู่บ้านคันทรีโฮม หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

25 ตุลาคม 2559

เนื่องด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

โดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง จึงได้จัดให้มีการประกอบพิธีราชสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ขึ้น ณ บริเวณสนามเทศบาลตำบลต้นธง

ในการนี้ ว่าที่ ร้อยตรี สรรเสริญ ไชยยา 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อปพร.ตำบลต้นธง /ตำรวจบ้าน ชมรมอสม. / รพ.สต. ต้นธง และ รพ.สต. บ้านสันมะนะ 
คณะครูโรงเรียน ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง กลุ่มแม่บ้านตำบลต้นธง ได้ ถวายพวงมาลา ตามลำดับ

23 ตุลาคม 2559

ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดกิจกรรมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
เพื่อบูรณาการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานแม่บ้าน ประธาน อสม. และตัวแทนผู้นำชุมชนต่างๆ ในตำบลต้นธง 
เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

21 ตุลาคม 2559

ด้วยงานนิติการ สำนักปลัด จะยกร่างเทศบัญญัติตำบลต้นธง ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... เพื่อควบคุมและกำหนดเงื่อนไขการขออนุญาตประกอบกิจการ อัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎกระทรวงให้เป็นปัจจุบัน  ดังนั้น จึงขอเชิญชวน ประชาชนหรือผู้ประกอบการแสดงความเห็น และให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา หรือความต้องการ ในการยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับยกร่างให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ตำบลต้นธงต่อไป  โดยแสดงความเห็นผ่านทาง เว็บบอร์ด หน้าแรกของเว็บไซต์เทศบาลตำบลต้นธง   หรือเป็นหนังสือถึงงานนิิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง   หรือทางโทรสารหมายเลข 053-563708
20 ตุลาคม 2559

วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วยงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ย้ายที่ทำการ งานป้องกันฯ มายังสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ และ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ต่อไป

19 ตุลาคม 2559

วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดโครงการเกษตรปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย ตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ ขึ้น

เพื่อตรวจเลือดหาสารเคมีตกค้าง ครั้งที่ ๓ สำหรับผู้ที่มีผลเลือดมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จากครั้งที่ ๒ 
และยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรรางจืด และแลกเปลี่ยนประสบการการใช้สมุนไพรรางจืด

ในการนี้ ได้มีพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง และผู้ที่สนใจ เข้ารับการตรวจเลือดในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

ถูกใจ · แสดงความคิดเห็
19 ตุลาคม 2559

ด้วย วัดพันตาเกิน หมู่ที่ ๕ บ้านพันตาเกิน ตำบลต้นธงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล สัตตมวาร (๗วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
เป็นเวลา ๑ เดือน

ในการนี้ 
นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สรรเสริญ ไชยยาผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้่านตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ในครั้งนี้

19 ตุลาคม 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- วันงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้มอบเสื้อสะท้อนแสงพร้อมทั้งเติมถังเคมีให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา

วันจันทร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการดันท่อระบายน้ำที่อุดตันให้แก่ราษฎร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง เนื่องจากท่อน้ำอุดตัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้าน

วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้นำกำลัง ดำเนินการจับงู ที่เข้าไปหลบอยู่ภายในบ้านราษฎร หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธง เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับอันตรายจากสัตว์มีพิษดังกล่ว

18 ตุลาคม 2559

 

ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง จะได้จัดกิจกรรมเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อบูรณาการโครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน  ประธานแม่บ้าน  ประธาน อสม. และตัวแทนผู้นำชุมชน ต่างๆ ในตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม

ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖ .๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง


17 ตุลาคม 2559

วันศุกร์ ที ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในส่วนของผู้นำท้องที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และมีการบูรณาการร่วมกันในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตำบลต้นธง

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ในแต่ละหมู่บ้าน

โดยมี กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธงได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
14 ตุลาคม 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.
ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง

และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง

ได้ร่วมแสดงความยินดี เนื่ิองในงานทำบุญเปิดอาคารที่ทำการใหม่ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
13 ตุลาคม 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ด้วยกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น

ในการนี้ ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง ประธานแม่บ้าน ประธาน อสม. ตำบลต้นธง และ ตัวแทนโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมเข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดงานวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
13 ตุลาคม 2559

เมื่อเวลา ๑๕ .๐๐ น.
นำโดยว่าที่ร้อยตรี สรรเสริญ ไชยยา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง

ได้จัดให้มีการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ เทศบาลตำบลต้นธงขึ้น
เพื่อมอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และ การจัดกิจกรรม ต่างๆ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
พร้อมนี้ ได้ รับฟังนโยบาย และการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา จาก ส่วนงานต่างๆ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
10 ตุลาคม 2559

ด้วยคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ อุตรดิตถ์ ได้เดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมานิเทศ ผลงานด้านการฝึกงาน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาธารณสุข เทศบาลตำบลต้นธง

ในการนี้ นำโดย
ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต้นธง ได้ให้การกล่าวต้อนรับ
พร้อมรับฟัง การบรรยายนำเสนอผลงาน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ สาธารณสุข เทศบาลตำบลต้นธง
พร้อมด้วย
นางจิราภรณ์ เสวิกะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง และ พนักงาน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง
07 ตุลาคม 2559

|<<<.....192021222324>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 23 / 24  (355 รายการ)