ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง  ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น เพื่อที่จะได้ดำเนินกิจกรรมการค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธง
15 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ด้วยงานวิเคราะห์นโยบายและแ
ผน สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง 

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลต้นธง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
14 พฤศจิกายน 2559

วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็น

ดังนั้นจึงแต่งตั้งคณะจัดทำแผนงานประจำปี ๒๕๖๐ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบล้นธง เพื่อได้ดำเนินกิจกรรมการค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ของประชาชน ในพื้นที่ตำบลต้นธง

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานฯ ขึ้น

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

14 พฤศจิกายน 2559

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง และประชาชนตำบลต้นธง ได้จัดงานประเพณี ลอยโขมดตำบลต้นธง คร้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดรมณียาราม (วัดกู่ระมัก) หมู่ที่ ๔ ตำบล
ต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และเป็นการสร้างความสมัครสมานสมัคคีของประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการและมีพิธีทางศาสนา

โดยเป็นการลอยโขมดเพื่ออุทิศถวาย เป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช        มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ในการนี้ ได้มี นาย วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ 
และ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายสงฆ์

และได้รับเกียรติจาก นายธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูน
และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

11 พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลต้นธง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลต้นธงอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านประจำตำบลต้นธง ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา กิจกรรมและโครงการ ต่างๆ และเพื่อวางแผนงานการปฏิบัติงานและการติดตามผลด้านการเกษตร ในพื้นที่ตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
10 พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธงได้จัดทำโครงการอาวุโสศึกษา ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

โดยวันนี้ ได้จัดกิจกรรมครั้งที่ ๑ เรื่องการอบรมให้ความรู้การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการทำยาหม่อง สมุนไพร ๒ ชนิด ได้เเก่ ยาหม่องขาว และยาหม่องเสลดพังพอน

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และต้อนรับผู้มาร่วมงานในครั้งนี้

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

10 พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยคณะสงฆ์ และ คณะศรัทธา ตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการ บำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ในการนี้ ได้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง 
ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง
นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้

ณ วัดกู่เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านริมกวง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

10 พฤศจิกายน 2559

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ อพม.ตำบลต้นธง(สท.ฝิ่น)นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการไปมอบให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมารับเบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลผู้ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเตรียมข้อมูลให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และติดต่อรับเอกสารเพื่อจัดเก็บข้อมูล จปฐ.จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน
09 พฤศจิกายน 2559

ด้วยคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ประชาชน ตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเมื่อคืนวันจันทร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ได้จัดงานการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดหริการาม หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ในการนี้ ได้มี พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง

นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง และคณะศรัทธาประชาชนตำบลต้นธง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

08 พฤศจิกายน 2559

เทศบาลตำบลต้นธง เชิญร่วมงาน ประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันศกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ท่าน้ำหน้าวัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีกิจกรรมการอบรมทำโคมหูกระต่าย การทำโขมด การทำซุ้มประตูป่า การลอยโขมด เป็นต้น
07 พฤศจิกายน 2559

ด้วยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูนและเครือข่ายจักรยานลำพูน ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยกำหนดกิจกรรมปั่นจักรยาน ภายใต้ชื่อ "ปั่นร่วมใจถวายอาลัยพ่อ" ในวันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยเริ่มต้นเส้นทาง ณ โรงเรียนวชิรป่าซางและสิ้นสุดที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ในการนี้ เทศบาลตำบลต้นธงได้ดำเนินการสนับสนุนน้ำดื่มแก่นักปั่นจักรยาน 
ที่ปั่นตามเส้นทาง

ในวันวันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

06 พฤศจิกายน 2559

ด้วยวัดรมณียาราม หรือ วัดกู่ละมัก ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างท่าเสด็จขึ้นขององค์พระเเม่เจ้าจามเทวี (ท่าน้ำวัดกู่ระมัก) 
ทอดถวาย ณ วัดรมณียาราม

ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมทำบุญทอด 
กฐินสามัคคี ครั้งนี้

เมือวันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ วัดรมณียาราม (วัดกู่ระมัก)

06 พฤศจิกายน 2559

วันศุกร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงได้จัดให้มีการประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ประจำเดือนพฤศจิกายน ขึ้น

ในการนี้ นำโดย ว่าที่ ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา 
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง

ได้เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจง แนวทางการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน และ รับฟังรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ของแต่ละส่วนงานต่างๆ

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

04 พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือน ร่วมกับ เทศบาลตำบลต้นธง
เพื่อ ชี้เเจง แนวทางปฎิบัติงานร่วมกัน ในตำบลต้นธง

ในการนี้ 
นำโดยว่ที่ ร้อยตรีสรรเสริญ ไชยยา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมประชุมในครั้งนี้

โดย มี ตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุม บูรณาการในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ กองการศึกษาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ขอหารือในที่ประชุมเรื่องการจัดงาน ประเพณีลอยโขมด ประจำปี ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

03 พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ด้วยคณะสงฆ์ และ คณะศรัทธา ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผ่านมา ได้จัดขึ้น ณ วัดกมลธัชยาราม (วัดบ่อแฮ้ว)

ในการนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง นายชัยณรงค์ ภู่พิสิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ คณะศรัทธาประชาชน ได้เข้าร่วมการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม ฯ ในครั้งนี้

03 พฤศจิกายน 2559

|<<<.....1920212223242526>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 23 / 26  (380 รายการ)