ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602



ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมให้ความคิดเห็น

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .....และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. ..... โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซด์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสาร” http://www.dla.go.th/pub/survey256105.jsp) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 พฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมเข้าอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จังหวัดลำพูน ในรุ่นที่ 9 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
16 พฤษภาคม 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมเข้าอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จังหวัดลำพูน ในรุ่นที่ 10 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
16 พฤษภาคม 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมเข้าอบรมรับฟังการบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จังหวัดลำพูน ในรุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

15 พฤษภาคม 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมประกอบพิธีตักน้ำทิพย์ดอยขะม้อ โดยการร่วมส่งต่อกระบอกน้ำบั้ง 108 บั้ง ผ่านบันไดบุญ 1,749 ขั้น ของศรัทธาสาธุชนในเขตอำเภอเมือง ๑๕ ตำบล โดยเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมยืนประจำขั้นบันไดบุญ รับส่งต่อระหว่างขั้นบันได ขั้นที่ 726 - 776 ขั้น เวลา 09.09 น. กระบอกน้ำบั้งบรรจุน้ำทิพย์ 108 บั้ง เคลื่อนถึงบริเวณหัวบันไดนาค คณะศรัทธาสาธุชนตั้งแถวโปรยข้าวตอกดอกไม้ พร้อมการแสดงฟ้อนรับน้ำทิพย์ ณ วัดดอยขะม้อ (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
15 พฤษภาคม 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อชี้แจงข้อราชการและติดตามงาน โดยมี รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลตำบลต้นธงร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
14 พฤษภาคม 2562

*** ประชาสัมพันธ์ ***
 
เทศบาลตำบลต้นธง ขอเชิญชวนตอบแบบสอบถามสำหรับผู้มีส่วนได้เสียตามแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหรือผู้ติดต่อราชการ/คู่สัญญา กับเทศบาลตำบลต้นธง โดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ที่เกี่ยวข้อง สามารถกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ให้กับเทศบาลตำบลต้นธง ได้ทาง https://itas.nacc.go.th/go/eit/5iqrpu
หรือได้ที่ QR Code ดังภาพ
จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
14 พฤษภาคม 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
เวลา 13.00 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ด้วยวันที่ 21 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 16.00-16.30 น. ได้เกิดความเสียหายจากเหตุวาตภัย หรือพายุฤดูร้อน ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชน สถานที่ต่าง ๆ ตลอดจน พืชสวน พืชไร่ พืชผลทางการเกษตร สายไฟฟ้าขาด เสาไฟฟ้า ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านเรือนและกีดขวางทางจราจร ในเขตพื้นที่ตำบลต้นธง ความเสียหายครอบคลุมทั้งตำบลต้นธง จำนวน 11 หมู่บ้าน และประชาชนได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหาย โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
14 พฤษภาคม 2562

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตำบลต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ ขุนเล่าลือรีสอร์ท อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
10 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง นางธมน อุทุมพร ผู้อำนวยการกองคลัง นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำสิ่งของเยี่ยมผู้สูงอายุ อายุ 102 ปี บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ที่ 8 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 พฤษภาคม 2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ สร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน เพื่อลดโรค ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
08 พฤษภาคม 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
เวลา 17.00 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย คณะสงฆ์ - ประชาชน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี พระครูจิรวัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ณ วัดศรีเมืองยู้ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
07 พฤษภาคม 2562

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง และจิตอาสาตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
04 พฤษภาคม 2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.30 น.

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

02 พฤษภาคม 2562

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.30 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง และข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ ราย นายอานนท์ บุญเหมย ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัด กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
01 พฤษภาคม 2562

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 36  (538 รายการ)