ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
และ เวลา ๐๗.๓๐ น.
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน
ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

28 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดพิธีลงถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและร่วมโครงการ จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กิจกรรมจิตอาสาปลูกขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งและกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิวราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้านายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด และนางสาว ธัญญารัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวเปิดรายงานพร้อมประธานสภา สาชิกสภาตำบล ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

26 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เทศบาลตำบลต้นธงได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ. ๒๕๖๑ จากคณะกรรมการประเมินประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการตรวจประเมิน แบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านการบริหารจัดการ
๒. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
๓. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
๔. ด้านการบริการสาธารณะ
๕. ด้านธรรมาภิบาล
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

24 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ ที่23 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 - 15.00น.

ด้วยกองการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการเกษตรทั่วไป หมู่1 - หมู่11 ตำบลต้นธง

ณ เทศบาลตำบต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

23 กรกฎาคม 2561

ประกาศสภาเทศบาลตำบลต้นธง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 สิงหาคม 2561
23 กรกฎาคม 2561

 

วันที่ 20 ก.ค. 2561

ด้วย กองส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร กิจกรรม อบรมการแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงเป็นประธานเปิดพิธี ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง เพื่อให้องค์ความรู้การผลิตลำไยเนื้อสีทอง การตลาด และฝึกปฏิบัติคว้านเนื้อลำไย

ณ ศูนย์เรียนรู้ลำไยเนื้อสีทอง บ้านนายเอนก โพธิพฤกษ์ ม.5 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

20 กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดี ที่19 กรกฎาคม 2561
เวลา10.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชุมการจัดขบวนแห่งานลำใยไทย ลำใยลำพูน ประจำปี 2561ซึ่งเทศบาลตำบลต้นธงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลักและรับผิดชอบในการจัดรถประดับตกแต่งลำใยพร้อมขบวนเข้าร่วมงานดังกล่าว 1 ขบวน ในเดือน สิงหาคม 2561 เพื่อให้การจัดขบวนแห่งานลำใย ลำใยไทย เป็นไปด้วยความเรีบยร้อย จึงประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดขบวนแห่ฯ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

19 กรกฎาคม 2561

วันพุธ ที่18 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมจังหวัดลำพูน จัดอบรมโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมาย บทบาทหน้าที่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนโดยมรการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมเทศบาลต้นธง ำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

18 กรกฎาคม 2561

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (EHA Forum 2018) "Smart Local : Smart by Law" ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฏาคม 2561 และเข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2561

โดยเทศบาลตำบลต้นธงได้รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA)

ด้าน
การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ จำหน่ายและสะสมอาหาร
การจัดการเหตุรำคาญ
การจัดการกิจการที่เป้นอันตรายต่อสุขภาพ
การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
การออกใบอนุญาต

และทีมลำพูนที่ได้รับเกียรติบัตร
การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA From 2018 S MART LOCAL : SMART LAW)

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

12 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
เวลา 09.30 น.
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดพิธีมอบป้าย Clean Food Good Taste/Food Safety ตามโครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานพิธีและมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

09 กรกฎาคม 2561

วันนี้ 3 ก.ค.61 เวลา
09.30 น.

ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน 
ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสาตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดต้นแก้ว และถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน โดยมี ประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ถางหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดต้นแก้ว และถนนสายวัฒนธรรม ตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

03 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ ที่2 กรกฎาคม 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมประธานสภาสมาชิกสภาตำบลต้นธง และข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมต้อนรับคณะเทศบาลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับโอนสามัญ ราย นายเจริญ ฟองศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลสุเทพ
อำเภอดมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) สังกัด สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

02 กรกฎาคม 2561

วันพุธ ที่27 มิุถุนายน 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดโครงการฝึกอบรมและสัมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธง ระหว่างวันที่ 27 - 1 กรกฏาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

27 มิถุนายน 2561

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม" (Say No to Foam) โดยรณรงค์ให้ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดย นายประทีป การมิตรี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานพิธี และนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชนต่าง ๆ และประชาชนในตำบลต้นธงเข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

26 มิถุนายน 2561

เมื่อวันอังคาร ที่12 มิถุนายน 2561
เวลา 13.30 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมประชุมหารือแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาาล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธง นำโดย ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ พร้อม นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ประธานสภา สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

12 มิถุนายน 2561

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 24  (356 รายการ)