ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในการประชุม การดำเนินงาน ประเพณี ลอยโขมด ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 และการจัดงาน วันปิยมหาราช ประจำปี 2561 เพื่อหารือแนวทางในการจัดงานและจัดกิจกรรมต่างๆ

 

 

 

18 ตุลาคม 2561

วันพฤหัสบดี 18 ต.ค. ๒๕61 เวลา 09.00 น. 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และ ประชาชนตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ซึ่งมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จ.ลำพูน และหลังจากเสร็จสิ้นพิธี ณ ศาลากลาง จ.ลำพูน ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลงพื้นที่ในตำบลต้นธง ม.4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน กำจัดผักตบชวา บริเวณสะพานท่าจักร ม.4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 
…………………………………
ข่าว: น.ส.ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์ 
น.สกรณีการ์ อ๊อดเดช /ภาพ งานประชาสัมพันธ์

18 ตุลาคม 2561

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธงร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีพร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ร่วมพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

13 ตุลาคม 2561

วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561
เวลา 09.30 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และนางสาวธัญญารัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะฯ ในการเดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมชมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย...ไทยยังยืน”

ณ บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

03 ตุลาคม 2561

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน

เรื่อง การออกใบอนุญาติขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาติต่อเนื่อง จากที่ได้รับใบอนุญาติ ณ สถานประอบการเดิม ประจำปี พ.ศ. 2562

03 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ ที่1 ตุลาคม 2561

เวลา09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล (Tcnap)

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

01 ตุลาคม 2561

วันศุกร์ ที่28 กันยายน 2561
เวลา 09.30 น.

ด้วยกองส่งเสริมการเกษตร ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ครั้งที่ 10/2561

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

28 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดี ที่27 กันยายน 2561
เวลา09.30 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ขอเสนอญัติ เรื่องขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2651

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

27 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการ ถ่านไบโอชาร์ เพื่อลด มลพิษทางอากาศ

ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก)

26 กันยายน 2561

วันอังคาร ที่25 กันยายน 2561
เวลา09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเหตุแก่ผู้ปกครองและเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลต้นธง พร้อมข้าราชการ พนักงาน

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง

25 กันยายน 2561

วันศุกร์ ที่21 กันยายน 2561

เวลา 09.00 น.

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงต้นธงวัยใส เข้าใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบปีประมาณ 2561 โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดพิธี พร้อม นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ความเป็นมา และวัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานตามโครงการต้นธงวัยใส เข้าใจโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ ตึกเรือนนอนราตรี ชั้น 1 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

21 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดี ที่20 กันยายน 2561
เวลา09.30 น.

ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2ประจำปี พ.ศ.2561ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงมีความจำเป็นต้องเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายพร้อมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของสภา ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลต้นธง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

20 กันยายน 2561

นศุกร์ ที่7 สิงหาคม 2561
เวลา09.30 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนางสาว ธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเป็นประธาน เปิดระเบียบบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง เพื่อให้การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 4) เป็นไปด้วยความเรียร้อย

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

07 กันยายน 2561

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นธงได้ จัดการประชุมสรุปแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและการทำประชาพิจารณ์ชุมชน เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลต้นธง และยังได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU : MEMORANDUM OF UNDESTANDING การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ในตำบลต้นธงระหว่าง เทศบาลตำบลต้นธง กับ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำด้านวัฒนธรรม ผู้นำการเกษตร คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลต้นธง และ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลต้นธง

03 กันยายน 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลต้นธง  ได้มีการประชุม คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2561 โดย นายประกาศิต  รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ิ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

30 สิงหาคม 2561

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 26  (384 รายการ)