ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ร่วมงานสรงน้ำพระธาตุ วัดล้องกู่คำ หมู่ที่ 9 บ้านปากล้อง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
26 พฤษภาคม 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งการประชุมจัดโดย งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
24 พฤษภาคม 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

นายจรูญ อ๊อดเดช ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน การดำเนินงาน โครงการงานสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ระมัก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 เพื่อพิจารณาในการการดำเนินงานสรงน้ำพระธาตุเจ้ากู่ระมัก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มต่าง ๆ ซึ่งการประชุมจัดโดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

24 พฤษภาคม 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง ได้มอบกระเบื้องมุงหลังคาและครอบหลังคา ให้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในหมู่บ้าน จากเหตุวาตภัย หรือพายุฤดูร้อนเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
24 พฤษภาคม 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ การกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่น ๆ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
23 พฤษภาคม 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธงร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำพูน ได้จัดการประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 2562 ระดับตำบล ของตำบลต้นธง โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลต้นธงร่วมการสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 พฤษภาคม 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลต้นธง รอบครั้งที่ 1/2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ณ ห้องประชุมเล็ก เทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
23 พฤษภาคม 2562

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศสอบสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติงาน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ให้แต่งกายสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น และนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประชาชน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสอบ
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
23 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมนำอาหารพร้อมน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 -21.00 น. รวมเวลา 7 วัน เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ภายในงานพบกับกิจกรรม อาทิ ชมการแสดงมหรสพสมโภช ชมการสาธิตจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
23 พฤษภาคม 2562

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เข้าร่วมภารกิจการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและเป็นจังหวัดนำร่องในการต่อต้านการทุจริต โดยจังหวัดลำพูนได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องของสำนักงาน ปปท. เขต 5 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ปปท.) เขต 5 ตามโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
22 พฤษภาคม 2562

เชิญชวนร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน
 
จัดโดยจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ การแสดงรำถวายพระพร การแสดงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำพูน รวมทั้งการสาธิต/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
22 พฤษภาคม 2562

ขอเชิญชวนประชาชนเข้าใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android ตามภาพ
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
22 พฤษภาคม 2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมนำอาหารพร้อมน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน พุทธศักราช 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 -21.00 น. รวมเวลา 7 วัน เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ภายในงานพบกับกิจกรรม อาทิ ชมการแสดงมหรสพสมโภช ชมการสาธิตจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
22 พฤษภาคม 2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
 
พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดเตรียมเต้นท์พร้อมระบายผ้าและติดตั้งหลอดไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าภายในเต้นท์ สำหรับการจัดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำพูน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
21 พฤษภาคม 2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562
เวลา 15:00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลเมืองจี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน ทั้ง 4 ตำบล ร่วมขบวนแห่น้ำสรงพระบรมธาตุหริภุญชัย พร้อมเครื่องสักการะบูชา ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2562 โดยขบวนเริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและเคลื่อนขบวนไปยังประตูด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทสบาลตำบลต้นธง

18 พฤษภาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 36  (538 รายการ)