ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.30 น.
 
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้สูงอายในตำบลต้นธง รับฟังความรู้สำหรับผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาในร่ม เป็นต้น
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
21 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธงเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธงร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบของให้กับเด็กพิการ บ้านจักรคำพิมุข หมู่ที่ 7 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
21 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 
นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธงเป็นผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธงร่วมกิจกรรมแสดงพลังการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
21 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.00 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงได้ร่วมพิธี ตัดหวาย งานผูกพัทธสีมา ตัดลูกนิมิต ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) วัดแรกของจังหวัดลำพูน โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน นายอำเภอเมืองลำพูนและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ พ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่านเข้าร่วม

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

20 กุมภาพันธ์ 2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น.
 
กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธง ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต้นธงร่วมการประชุม
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
15 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
 
เทศบาลตำบลต้นธง เชิญชวนพี่น้องประชาชน
นำสิ่งของมาจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้าปลอดภัย ณ ตลาดข้างโรงพยาบาลลำพูน
เลียบลำเหมืองไม้แดง โดยเริ่มเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งผู้มีความจำนงค์ที่จะจำหน่ายสินค้าสามารถลงทะเบียนขออนุญาตได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
14 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 
ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งกับหัวหน้าหน่วยงานตามประกาศได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
11 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.30 น.
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง และประชาชนตำบลต้นธง ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี และนางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้กล่าวรายงาน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
07 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ตัวแทนจากทหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน หมู่ที่ 11 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
โดยเสนอลำดับโครงการ สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
 
1. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอย 2 (ซอยลุงดี) ม. 11
2. โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย 4 และ 4/1 ม. 11
3. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยจากบ้านพ่อหลวงต้อย เชื่อมซอย 2 ม. 11
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
06 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผอ.รพ.สต.บ้านสันมะนะ ตัวแทนจากทหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน หมู่ที่ 7 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านจักรคำภิมุข ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
โดยเสนอลำดับโครงการ สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
 
1. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 8
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้ากิ่งพร้อมสายดับซอย 2 ข้างประปาและซอยต่าง ๆ ม.7
3. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำเหมืองเจ้า ซอย 16
4. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 25
5. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 29
6. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 17
7. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 26
8. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 35
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
05 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 14.00 น.
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุม นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดำเนินการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในเขตเทศบาลตำบลต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
05 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 07.00 น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง กำนันตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน และคณะศรัทธาประชาชนบ้านสันต้นธง ณ วัดสันต้นธง หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

04 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผอ.รพ.สต.บ้านสันมะนะ ตัวแทนจากทหาร ตัวแทนจากตำรวจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน หมู่ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
โดยเสนอลำดับโครงการ สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
 
1. โครงการไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเลียบลำเหมืองกลางริมปิง ม.6-ม.8
2. โครงการก่อสร้าง ดาด คสล. รูปตัวยูลำเหมืองริมปิง ม.6 ต่อเนื่อง
3. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เลียบลำเหมืองกลางริมปิง (ต่อเนื่อง) ม.6 และ ม.8
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
04 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผอ.รพ.สต.ต้นธง ตัวแทนจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน หมู่ที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นธง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
โดยเสนอลำดับโครงการ สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านรตท.เฉลิม คำใส ม.2
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 (10/1) ซอยหลังวัดที่ดินแบ่งขาย ม.2
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 (10/4) ซอยหลังวัดที่ดินแบ่งขาย ม.2
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ลำเหมืองใหม่ เชื่อมถนนหลังวัดสันต้นธง
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
01 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นธง ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่รพ.สต.ต้นธง ตัวแทนจากทหาร ผอ.ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน หมู่ที่ 5 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านพันตาเกิน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
โดยเสนอลำดับโครงการ สำหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4/1
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5/1 ถึงซอยร่องเสียบข้าง ม. 5
3. โครงการก่สร้างถนน คสล. ซอย 9/2 ทะลุประปาหมู่บ้านพร้อมรางระบายน้ำ
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
30 มกราคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 31  (451 รายการ)