ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปวันพุธ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน และจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ บริเวณสะพานท่านาง
ภาพ : ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์,กรณิการ์ อ๊อดเดช
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

05 ธันวาคม 2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลต้นธงนำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลต้นธงร่วมเดินขบวนแห่โขมด "หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก" ไปยังสนามกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561
ภาพ : เจริญ ฟองศรี,อัจฉรา แก้วดี,เมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ตำบลต้นธง

30 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

นายเจริญ ฟองศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง เป็นตัวแทนนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงเข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Long Term Care อำเภอเมืองลำพูน

ณ ห้องประชุม 100 ปี การสาธารณสุขไทย (ชั้น 4 ) โรงพยาบาลลำพูน

28 พฤศจิกายน 2561

วันพุธ ที่21 พฤศจิกายน 2561

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงได้จัดประเพณี ลอยโขมด ตำบลต้นธง ครั้งที่4 ประจำปีพุทธศักราช 2561
“ประเพณีลอย โขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 4”
-กิจกรรมรอบเช้า บวงสรวงถวายเป็นพุทธบูชา พิธีเปิดกิจกรรม นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ประธานคณะกรรมการ จัดโครงการ เป็นประธานกล่าวเปิดรายงานการอบรม กิจกรรมรอบบ่าย อบรม ให้ความรู้ นางสาวววธัญญารัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงาน อบรมให้ความรู้เรื่อง ประวัติและประเพณีการลอยโขมดฯ การอบรมให้ความรู้เรื่องทำโขมดเล็ก โขมดหลวง โคมหูกระต่าย โคมล้านนา โคมไฟล้านนา ฝางประทีบ การตัดช่อ และตุงแบบล้านนา การเย็บ พับ ประดิษฐ์ ตกแต่ง ใบตอง ดอกไม้ ฯลฯ
- กิจกรรมรอบบ่าย สาธิตและปฏิบัติ
- สาธิตและลงมือปฏิบบัติการทำโขมดเล็ก โขมดหลวง โคมหูกระต่าย โคมล้านนา โคมไฟล้านนา ฝางประทีบ การตัดช่อ และตุงแบบล้านนา การเย็บ พับ ประดิษฐ์ ตกแต่ง ใบตอง ดอกไม้ ฯลฯ กิ๋น แอ่ว กาดมั่วชมช่วงวิถีชุมชนทุนทางวัฒนธรรมตำบลต้นธง งาน ประเพณี ลอยโขมด หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 4 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน กล่าวรายงาน,พร้อม นางปนัดดา เนาวรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานประเพณีลอย โขมดครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่เทศบาลตำบลต้นธงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , สภาวัฒนธรรมตำบลต้นธง ,โรงเรียน ,สถานศึกษา,ภาคราชการ , วัดทุกแห่งในเขต ตำบลต้นธง และประชาชนจาก 11 ชุมชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยปลูกจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดขบวนแห่ โขมดหลวง 11 ชุมชน , การประกวดแม่ญิงงาม ประเพณี ลอยโขมด , การประกวดรำวงย้อนยุค, เป็นต้น

ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) บ้านศรีย้อย หมู่ที่4 อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

21 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้ทำบันทึกข้อตกความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ "คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว" ระหว่างจังหวัดลำพูน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ (MOU)
 
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
16 พฤศจิกายน 2561

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงร่วมกันกับประชาชนบ้านศรีย้อยตำบลต้นธง เตรียมงานประเพณีลอยโขมด ทำเครื่องสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา ทำโขมด และประดับ ตกแต่งสถานที่ บริเวณท่าน้ำ วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ภาพ : เมทาวัฒน์ ทรัพย์ภรากรณ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

16 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมตอบแบบสอบถามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผ่านมือถือ   สมาร์ทโฟน หรือทางเว็บไซต์ ทางช่องทาง URL หรือสแกน คิวอาร์โค้ดที่แนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561    

14 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกับเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมตอบแบบสอบถามการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยผ่านมือถือ   สมาร์ทโฟน หรือทางเว็บไซต์ ทางช่องทาง URL หรือสแกน คิวอาร์โค้ดที่แนบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561    

14 พฤศจิกายน 2561

เชิญชวน....ร่วมงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ประจำปี ๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) หมุ่ที่ ๔ บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (หนึ่งเดียวในล้านนา หนึ่งเดียวในโลก )
ในงานมีการอบรมทำโขมดเล็ก โขมดหลวง พิธีสงฆ์ สะเดาะเคราะห์สืบชะตา การลอยโขมด ประกวดรำวงย้อนยุค ฯลฯ

*****************************************************

13 พฤศจิกายน 2561

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงในนามเทศบาลตำบลต้นธง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ประจำปี ๒๕๖๑ มา ณ โอกาสนี้

13 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธงได้จัดกิจกรรมประชาคมระดับตำบล ตำบลต้นธง เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นแและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนเพื่อนำขอมูลที่ได้มาบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการร่วมหน่วยงานอื่น ให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

12 พฤศจิกายน 2561

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในการประชุม ได้ดำเนิการประชุม ลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 4 โดยติดตามกิจกรรมต่างๆ กับผู้นำชุมชน ในกิจกรรม การอบรม การเดินขบวน กาดมั่วครัวแลง ฟ้อนเล็บ ฯลฯ

 

01 พฤศจิกายน 2561

วันอังคาร ที่30 ตุลาคม 2561
เวลา09.00 น.

ด้วยกองการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียอินทร์เป็นก๊าชชีวภาพ ภายใต้โครงการวิจัย เรื่องการศึกษาเกิดก๊าชชีวภาพจากการหมักย่อยสลายในสภาวะไร้ออกฃิเจนของ ผักตบชวา เศษก้านและใบไม้รวม และเศษอาหาร"โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เทศมนตรีตำบลต้นธงเป็นประธานเปิดโครงการ และ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง หัวหน้าโครงการ ได้จัดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ณ วัดบ่อแฮ้ว ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
30 ตุลาคม 2561

ในวันนี้ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายประกาศิต   รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในการประชุม ได้ดำเนิการประชุม ลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 4 โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กาดมั่วครัวแลง

2.รำวงย้อนยุด

3.การเดินขบวน

4.การแสดงฟ้อน

5.พิธีสงฆ์

 

25 ตุลาคม 2561

วันอังคาร ที่23ต.ค.61
เวลา 08.30 น.
เทศบาลตำบลต้นธงได้จัดงาน วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งได้มีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพวงมาลา เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ นำโดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้มี สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน รัฐวิสาหกิจ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนวิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน อสม. และประชาชนในตำบลต้นธงร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ณ วิทยาลัยสงฆ์ ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
:ประชาสัมพันธ์ ทต.ต้นธง

23 ตุลาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (384 รายการ)