ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน บ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๖

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิดกิจกรรม การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอโครงการในการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลต้นธง ณ ศาลา ประชารัฐ บ้านสันมะนะ หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
13 กุมภาพันธ์ 2563