ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ร่วมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส ณ บ้านสันต้นธง หมู่ที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง ณ บ้านสันต้นธง หมู่ที่ ๒

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
13 มกราคม 2563