ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602การสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลุกและปรับแผน (ประเภท อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ปี ๒๕๖๒)

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการปลุกและปรับแผน (ประเภท อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี ปี ๒๕๖๒) ภายใต้โครงการ เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน กระทรวงพลังงาน กับ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
14 มกราคม 2563