ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงข้อราชการ ติดตามงาน มอบหมายงานและรับฟังข้อคิดเห็น โดยมี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 
02 ธันวาคม 2562