ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มที่ ๒

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มที่ ๒ เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบไบโอแก๊ส สำหรับการเลี้ยงสุกรขนาดเล็ก       ณ จุดเรียนรู้บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพลาสติกพีอีจากมูลสัตว์ บ้านนายสมศักดิ์ ปัญจธง บ้านเลขที่ ๙๗/๒ หมู่ที่ ๖ บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
02 ธันวาคม 2562