ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602จิตอาสา การป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา การป้องกันไข้เลือดออก โดยให้มีการรณรงค์กำจัดยุงลาย อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลต้นธง ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
09 ตุลาคม 2562