ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602การประชุมพนักงาน สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

    นายประจักษ์ พงษ์ไพร หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุมพนักงาน สำนักปลัด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงข้อราชการ มอบหมายงานและติดตามงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
07 ตุลาคม 2562