ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ร่วมทำบุญถวายทานสลากย้อมให้วัดน้ำโค้ง

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๑๔.๓๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมทำบุญถวายทานสลากย้อมให้วัดน้ำโค้ง งานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
11 กันยายน 2562