ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602การประชุม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ พนักงานของเทศบาลตำบลต้นธง ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ หลักการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
11 กันยายน 2562