ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602กิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่ และพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักปลัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองช่าง กองส่งเสริมการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา ทำความสะอาดสถานที่ และพ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จฯมาทรงปฏิบัติธรรม (ประพฤติเนกขัมมะ) ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
14 สิงหาคม 2562