ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการคัดแยกขยะตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๘.๓๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการคัดแยกขยะตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในหัวข้อ "การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน / หมู่บ้าน ที่ผลิตจากขยะหรือสิ่งเหลือใช้ในชุมชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
14 สิงหาคม 2562