ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602โครงการถังบำบัดน้ำเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางสาวธัญญรัตน์ เจริญพัทธ์ฐากูร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง เป็นประธานเปิด โครงการถังบำบัดน้ำเสียภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง


 
12 กรกฎาคม 2562